top of page
Fensteranzeige überprüfen

Warunki zakupu

§ 1 Postanowienia ogólne – Zakres

 

 1. Niniejsze warunki zakupu dotyczą wyłącznie naszych zamówień; Nie uznajemy żadnych sprzecznych lub dodatkowych warunków dostawcy, które odbiegają od niniejszych warunków zakupu, chyba że wyraźnie zgodziliśmy się na ich ważność w formie pisemnej. Niniejsze warunki zakupów obowiązują również wtedy, gdy akceptujemy dostawy i/lub usługi dostawcy bez zastrzeżeń, mimo że jesteśmy świadomi warunków dostawcy, które są sprzeczne z niniejszymi warunkami zakupu lub od nich odbiegają.

 2. Niniejsze warunki zakupu mają zastosowanie również do wszystkich przyszłych umów tego samego rodzaju z nami, bez konieczności ponownego odwoływania się do nich w każdym indywidualnym przypadku.

 3. Korespondencję należy prowadzić z naszym działem zakupów. Umowy z innymi działami wymagają wyraźnego pisemnego potwierdzenia z działu zakupów zamawiającego, aby były wiążące.

 4. Niniejsze warunki zakupu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawartych pomiędzy nami a przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

 5. Odniesienia do ważności przepisów prawa służą jedynie wyjaśnieniu sprawyznaczenie. Nawet bez takiego wyjaśnienia obowiązują postanowienia ustawowe, chyba że zostaną one bezpośrednio zmienione lub wyraźnie wyłączone w niniejszych warunkach zakupu.

 

§ 2 Zarządzenie – Poufność informacji – Zakaz inżynierii odwrotnej

 1. Jeżeli dostawca nie przyjmie naszego zamówienia w formie pisemnej w ciągu 2 tygodni od jego otrzymania, jesteśmy uprawnieni do jego anulowania.

 2. Dostawca ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane od nas bezpośrednio lub pośrednio i wykorzystać je wyłącznie w celu realizacji naszego zamówienia i nie powielać ich bez naszej uprzedniej wyraźnej zgody w formie pisemnej. Informacje chronione w rozumieniu § 2 ust. 2 zdanie 1 obejmują w szczególności dane techniczne, ilustracje, rysunki, obliczenia i inne informacje o produktach i ich rozwoju, a także oprogramowaniu, towarach, narzędziach, towarach, modelach, próbkach i prototypach, w tym zawartego w nim know-how.

 3. Dostawca nie może poddawać oprogramowania, towarów, narzędzi, towarów, modeli, próbek i prototypów uzyskanych zgodnie z § 2 ust. 2 zdanie 1 lub innych rzeczy materialnych uzyskanych zgodnie z § 2 ust. 2 zdanie 1 inżynierii wstecznej bez naszej uprzedniej wyraźnej zgody w formie pisemnej deasemblują lub dekompilują.

 4. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do wszelkich informacji zgodnie z § 2 ust. 2; Wszystkie informacje muszą zostać nam zwrócone bez żądania po przetworzeniu zamówienia lub w dowolnym momencie na naszą prośbę.

 5. Obowiązki dostawcy zgodnie z § 2 ust. 2 do 4 obowiązują także po realizacji naszego zamówienia; Obowiązek zachowania tajemnicy wygasa, jeżeli i w zakresie, w jakim wiedza zawarta w informacjach została uzyskana lub stała się powszechnie znana bez naruszenia obowiązku zachowania poufności.

 

§ 3 Ceny – Warunki płatności

 1. Cena podana w zamówieniu jest wiążąca. O ile nie uzgodniono inaczej, ceny dostarczane są z opłaconym cłem (DDP według Incoterms 2020) na adres dostawy podany w zamówieniu, łącznie z opakowaniem i dodatkowymi kosztami. Na naszą prośbę dostawca ma obowiązek odebrać materiały opakowaniowe.

 2. Ceny nie zawierają ustawowego podatku od sprzedaży.

 3. Fakturę należy przedstawić w sposób weryfikowalny, podając numer zamówienia podany w naszym zamówieniu. Należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty księgowe. Faktury muszą być sporządzone zgodnie z niemieckim prawem dotyczącym podatku obrotowego. Dostawca odpowiada za wszelkie skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku, chyba że udowodni, że nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 4. O ile nie uzgodniono inaczej, płatności dokonujemy w ciągu 14 dni z 3% rabatem lub w ciągu 30 dni netto. Bieg terminu płatności rozpoczyna się z chwilą pełnego wykonania dostawy i/lub usługi oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 5. Przysługuje nam prawo do potrąceń i zatrzymania w zakresie dozwolonym przez prawo.

 6. Dostawca nie jest uprawniony do cesji swoich roszczeń wobec nas ani do zlecania ich ściągania osobom trzecim.

 7. Dostawca nie jest uprawniony do cesji przysługujących mu wobec nas roszczeń ani zlecania ich ściągania osobom trzecim bez naszej pisemnej zgody. Odmówimy zgody tylko wtedy, gdy po zbadaniu indywidualnego przypadku nasze interesy w utrzymaniu stosunku reklamacyjnego przeważają nad interesami dostawcy w zamierzonej cesji.

 8. Nie mamy żadnych odsetek za zwłokę w płatnościach. RoszczeniePłatność odsetek za zwłokę przez dostawców pozostaje nienaruszona. O ile w indywidualnych przypadkach nie uzgodniono inaczej, w przypadku naszego naruszenia mają zastosowanie przepisy ustawowe.

 

§ 4 Dostawa

 1. Daty i/lub terminy określone w zamówieniu są wiążące. Dostawca popada w zwłokę bez konieczności upomnienia, jeśli nie wykona całości lub części świadczenia w uzgodnionym terminie lub w uzgodnionym terminie.

 2. Dostawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować nas na piśmie, jeżeli pojawią się lub staną się dla niego oczywiste okoliczności wskazujące, że uzgodnione terminy i/lub terminy nie mogą zostać dotrzymane. Uzgodnione terminy i/lub terminy nie ulegają przedłużeniu w wyniku tej informacji.

 3. W przypadku niewywiązania się ze zobowiązań przez dostawcę przysługują nam roszczenia prawne. W szczególności jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania zamiast świadczenia oraz do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie rozsądnego terminu. Jeżeli żądamy odszkodowania, dostawca ma prawo udowodnić, że nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie obowiązków.

 4. Dostawa odbywa się zgodnie z DDP (wg Incoterms 2020) do punktu dostawy opisanego w Rozdz. 3 Ust. 1 niniejszych warunków zakupu, chyba że uzgodniono inaczej pomiędzy nami a dostawcą. Wczesne dostawy lub Usługi (nawet częściowe) mogą być świadczone wyłącznie za naszą uprzednią pisemną zgodą.

 5. Ubezpieczenie transportowe jest wykupywane i pokrywane przez nas.

 

§ 5 Przejście ryzyka – dokumenty

 1. Przejście ryzyka następuje w miejscu dostawy opisanym w § 3 ust. 1 niniejszych warunków zakupu, chyba że pomiędzy nami a dostawcą uzgodniono inaczej.

 2. Jeżeli uzgodniono odbiór, jest to decydujące dla przeniesienia ryzyka. Uruchomienie lub użytkowanie nie zastępuje oświadczenia o odbiorze.

 3. Dostawca jest zobowiązany do dokładnego podawania naszego numeru zamówienia na wszystkich dokumentach wysyłkowych i dowodach dostawy; Jeżeli tego nie uczyni, nie odpowiadamy za opóźnienia w realizacji i opłaceniu faktury.

 

§ 6 Jakość – świadczenie usług przyjaznych środowisku – system zarządzania i dokumentacja

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawca ma obowiązek stale dostosowywać dostawy i/lub usługi do najnowszego stanu wiedzy i informować nas o możliwych ulepszeniach i zmianach technicznych. Przed wprowadzeniem zmian w procesach i obiektach produkcyjnych, materiałach lub częściach dostawców do dostaw i/lub usług, przed przeniesieniem miejsc produkcji, a także przed zmianami środków zapewnienia jakości, w szczególności procedur lub obiektów służących do testowania dostaw i/lub usług, mają wpływ na zamówione dostaw i/lub usług, dostawca poinformuje nas o tym w odpowiednim czasie, abyśmy mogli sprawdzić, czy zmiany mogą mieć negatywny wpływ. W zależności od rodzaju i zakresu zmiany decydujemy, czy wydanie jest konieczne. Obowiązek powiadamiania nie ma zastosowania, jeżeli po dokładnym zbadaniu dostawca może w sposób oczywisty uznać, że takie niekorzystne skutki są wykluczone.

 2. W zakresie swoich dostaw i/lub usług oraz dostaw lub usług pomocniczych od osób trzecich, Dostawca jest zobowiązany do świadczenia usług przyjaznych dla środowiska w zakresie możliwości ekonomicznych i technicznych. Świadczenie usług przyjaznych środowisku obejmuje w szczególności dobór materiałów i procesów produkcyjnych przyjaznych środowisku w projektowaniu produktów (np. niskoemisyjne, zanieczyszczenia i odpady oraz projekty przyjazne dla demontażu), stosowanie przyjaznych dla środowiska i nadających się do recyklingu materiałów eksploatacyjnych oraz ogólnie rozwiązania oszczędzające zasoby (np.B. w odniesieniu do zużycia energii i materiałów).

 3. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawca jest zobowiązany do świadczenia dostaw i/lub usług w taki sposób, aby w całym łańcuchu dostaw lub usług, w szczególności podczas projektowania, projektowania, produkcji, pakowania, transportu, instalacji, eksploatacji, czyszczenia, konserwacji, Konserwacja i utylizacja, przestrzegane są ustawowe i urzędowe przepisy, zasady, wytyczne, rozporządzenia i inne normy prawne obowiązujące w określonym przez nas miejscu produkcji i miejscu użytkowania, w szczególności w zakresie jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy , bezpieczeństwo transportu i bezpieczeństwo produktów. O ile nie określimy miejsca użytkowania, za miejsce użytkowania uważa się siedzibę firmy zamawiającej.

 4. Dostawca zobowiązany jest do ustalenia i przestrzegania aktualnego stanu przepisów, o których mowa w § 6 ust. 3. Zmiany regulaminu mające bezpośredni lub pośredni wpływ na dostawy i/lub usługi należy nam niezwłocznie zgłaszać.

 5. Aby wdrożyć wymagania określone w sekcji 6 ust. 3 i 4, dostawca musi ustanowić, stosować i dalej rozwijać odpowiedni, zgodny ze standardami branżowymi system zarządzania. System zarządzania musi obejmować dostawy i usługi dodatkowe od stron trzecich zlecone przez dostawcę. Jeżeli dostawca posiada certyfikowany system zarządzania (np. zgodny z normami ISO 9001, VDA 6.4, ISO 14001 lub równoważnymi w ich odpowiednich wersjach), będzie regularnie i niechcący dostarczał nam odpowiednie certyfikaty, zarówno przy pierwszej dostawie, jak i przy każdej kolejnej dostawy, jak również za każdą aktualizację certyfikatów.

 6. Dostawca musi utrzymywać odpowiedni, udokumentowany system zapewnienia jakości jako część swojego systemu zarządzania. Musi zaprojektować swój system zapewnienia jakości tak, aby odpowiadał najnowszemu stanowi wiedzy. Dostawca jest zobowiązany do tworzenia zapisów swoich testów jakości i udostępniania ich nam niezwłocznie i bezpłatnie na żądanie.

 7. Dostawca zapewnia ciągłą identyfikowalność dostarczonych produktów. W tym celu dostawca zapewni, że w przypadku wystąpienia wady produktów będzie mógł natychmiast określić, które inne produkty mogą mieć wpływ, poprzez oznakowanie produktów lub, jeśli takie oznakowanie jest niemożliwe lub niewłaściwe, poprzez podjęcie innych odpowiednich środków. W przypadku wystąpienia błędu dostawca niezwłocznie poinformuje nas o wszystkich dostarczonych do nas produktach dotkniętych błędem i poda cechy identyfikacyjne, które pozwolą na precyzyjną identyfikację tych produktów.

 8. Dostawca niniejszym wyraża zgodę na audyty mające na celu ocenę efektywności jego systemu zarządzania prowadzone przez nas lub przez osobę przez nas upoważnioną, w razie potrzeby z udziałem naszego (końcowego) klienta. Podczas audytów należy uwzględnić uzasadnione obawy dostawcy, w szczególności interesy dotyczące poufności. Audyty należy zgłaszać dostawcy z odpowiednim wyprzedzeniem, jeśli to możliwe, z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 9. Dostawca musi w tym samym zakresie zobowiązać swoich dostawców wyższego szczebla; Musi także promować i żądać jak najlepszego przestrzegania obowiązków określonych w niniejszym § 6 od swoich dostawców wyższego szczebla.

 

§ 7 Egzamin wstępny

 1. Jeżeli zgodnie z § 377 ust. 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) jesteśmy odpowiedzialni za kontrolę towaru i zgłaszanie wad, natychmiast po otrzymaniu towaru sprawdzamy, czy odpowiada on zamówionej ilości i rodzajowi oraz czy występują jakieś widoczne z zewnątrz uszkodzenia lub wady transportowe.

 2. Jeśli w trakcie powyższych testów odkryjemy wadę, zgłosimy to dostawcy. Jeśli później odkryjemy wadę, zgłosimy to również dostawcy.

 3. Zgłoszenia wad należy dokonać w ciągu jednego miesiąca od dostawy lub, jeżeli wady zostały zauważone dopiero podczas przetwarzania, przetwarzania lub użytkowania, od ich wykrycia.

 4. Nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania u dostawcy jakichkolwiek dalszych badań i zgłoszeń niż powyższe.

 

§ 8 Wady – Odpowiedzialność za wady i inna odpowiedzialność

 1. Dostawca gwarantuje, że jego dostawy i/lub usługi są wolne od wad zgodnie z przepisami ustawowymi, w szczególności że odpowiadają najnowszemu stanowi wiedzy, uzgodnionym właściwościom/specyfikacjom i innym wyraźnie nałożonym wymaganiom.

 2. Przysługują nam pełne ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do odszkodowania, w szczególności prawo do odszkodowania zamiast świadczenia.

 3. Miejscem spełnienia świadczenia późniejszego jest miejsce, w którym znajduje się dostawa i/lub usługa zgodnie z jej przeznaczeniem. Jeżeli późniejsze świadczenie jest realizowane przez osobę trzecią, musi to odbywać się w porozumieniu z tą osobą trzecią i zgodnie z jej interesami.

 4. Dostawca odpowiada za swoich przedstawicieli lub podwykonawców w takim samym zakresie, jak za swoją winę.

 5. Jesteśmy uprawnieni do samodzielnego usunięcia wady na koszt dostawcy, jeśli istnieje bezpośrednie zagrożenie lub jest to szczególnie pilne.

 6. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wobec dostawcy wynosi 36 miesięcy, licząc od momentu przejścia ryzyka. Nie dotyczy to sytuacji, gdy prawo przewiduje dłuższe okresy; w takich przypadkach obowiązuje ustawowy termin przedawnienia.

 7. W przeciwnym razie dostawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, przy czym odpowiedzialność ta nie jest ograniczona ani wyłączona co do przyczyny lub kwoty.

 8. Nasza płatność nie oznacza, że uznajemy dostawę i/lub usługę za zgodną z umową lub wolną od wad.

 9. Nasza zgoda na dokumentację techniczną i/lub obliczenia dostawcy nie ma wpływu na jego odpowiedzialność za wady.

 

§ 9 Odpowiedzialność za produkt – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

 1. W przypadku, gdy ponosimy odpowiedzialność z tytułu odpowiedzialności za produkt lub producenta, dostawca ma obowiązek zwolnić nas z takich roszczeń w zakresie, w jakim ponosi on odpowiedzialność za błąd powodujący odpowiedzialność. Jeżeli w związku z naszą odpowiedzialnością producenta będziemy zobowiązani do przeprowadzenia akcji wycofania produktu i/lub serwisu ze względu na produkt, który został dostarczony przez dostawcę nieprawidłowo, dostawca poniesie wszystkie związane z tym koszty. Dalsze roszczenia prawne pozostają nienaruszone.

 2. W ramach swojego obowiązku zabezpieczenia dostawca ma obowiązek zwrócić nam koszty zgodnie z art. 683 i 670 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), które wynikają lub mają związek z roszczeniami osób trzecich, w tym z przeprowadzonymi akcjami serwisowymi i/lub wycofaniami przez nas. Dalsze roszczenia prawne pozostają nienaruszone.

 3. W przypadku roszczeń wobec nas ze strony osób trzecich, dostawca zapewnia nas o kompleksowej i natychmiastowej współpracy przy wyjaśnieniu stanu faktycznego i prowadzeniu sprawy.

 4. Dostawca zobowiązuje się do wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozszerzonego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za produkt na kwotę co najmniej 10 milionów euro od obrażeń ciała/szkód majątkowych – stawka ryczałtowa – na okres obowiązywania umowy co najmniej do upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczenia wobec dostawcy wynikające z lub związane z utrzymaniem dostaw i/lub wydajności dostawcy; Nasze roszczenia nie ograniczają się jednak do sumy ubezpieczenia. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania nam na żądanie odpowiedniego potwierdzenia ubezpieczenia.

 5. Jeżeli istnieją podstawy, aby sądzić, że dostawa i/lub usługa nie spełnia obowiązujących wymogów bezpieczeństwa lub że istnieje znaczne ryzyko, nawet jeśli dostawa i/lub usługa jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem, możemy poprosić dostawcę o przedstawienie dowodów zgodności z wymaganiami dotyczącymi urządzenia i/lub usługi wymagają przepisów bezpieczeństwa produktu. Jeżeli dostawca nie przedstawi tego dowodu w rozsądnym terminie, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy. Dalsze roszczenia prawne pozostają nienaruszone.

 

§ 10 Zastrzeżenie własności dostarczonych materiałów i części

Dostarczone przez nas materiały i części pozostają naszą własnością i muszą być bezpłatnie przechowywane, oznakowane i zarządzane oddzielnie. Dostarczone materiały i części mogą być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Obróbka materiałów i montaż części odbywa się za nas. Ustala się, że jesteśmy współwłaścicielami produktów wytworzonych przy użyciu naszych materiałów i/lub części w proporcji od wartości świadczenia do wartości całego produktu, które są dla nas magazynowane przez dostawcę.

 

§ 11 Zagrożenie wykonania umowy

Jeżeli sytuacja ekonomiczna dostawcy pogorszy się w sposób poważnie zagrażający wykonaniu umowy lub zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe albo sądowe lub pozasądowe postępowanie układowe, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od niezrealizowanej części umowy. Jesteśmy uprawnieni do całkowitego odstąpienia od umowy, jeżeli częściowe wykonanie umowy nie leży w naszym interesie.

 

§12 Prawo handlu zagranicznego – Zakazy substancji – Informacje dla dostawców

 1. Dostawca musi podać w ofertach i potwierdzeniach zamówień następujące informacje: (i) informację, czy dostawa i/lub usługa podlega pozwoleniu na eksport oraz informację o odpowiednim numerze pozycji na liście zgodnie z niemieckim prawem eksportowym; (ii) wskazanie, czy dostawa i/lub usługa podlega pozwoleniu na wywóz zgodnie z mającym zastosowanie rozporządzeniem UE w sprawie produktów podwójnego zastosowania oraz wskazanie odpowiedniego numeru pozycji z wykazu; (iii) wskazanie rejestracji dostawy i/lub usługi zgodnie z amerykańskim prawem dotyczącym kontroli (re)eksportu oraz wskazanie odpowiedniego numeru wykazu (iv) wskazanie statystycznego numeru towaru oraz kraju pochodzenia dostawy oraz /lub serwis. W przypadku dostaw i/lub usług, które zgodnie z naszymi powiadomieniami skierowanymi do dostawcy są przeznaczone do Iranu lub Rosji (bezpośrednio lub pośrednio), dostawca musi również wskazać, czy dane dostawy i/lub usługi podlegają wymogowi posiadania pozwolenia na wywóz na mocy UE prawa, odpowiednie, aktualne przepisy UE oraz, jeżeli ma to zastosowanie, odpowiedni numer pozycji na liście aktualnego załącznika. W przypadku dostaw i/lub usług, które zgodnie z naszymi zgłoszeniami skierowanymi do dostawcy są przeznaczone do innych krajów, dostawca poinformuje nas, czy istnieją dalsze ograniczenia eksportowe na mocy prawa niemieckiego, UE i/lub amerykańskiego i/lub prawa handlu zagranicznego kraju inny kraj dla odpowiedniego kraju Kraj właściwy dla działalności związanej z dostawami i/lub usługami.W przypadku braku wymaganego zezwolenia na eksport zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do odstąpienia od umowy.

 2. Dostawca musi przestrzegać istniejących zakazów substancji wynikających z norm prawnych. Dostawca musi zapewnić, że dostawy i/lub usługi świadczone przez niego lub przez osoby trzecie na jego zlecenie, łącznie z ich opakowaniem, nie zawierają ani nie uwalniają żadnych substancji niebezpiecznych, które są niebezpieczne dla środowiska lub zdrowia w przypadku zamierzonego przez nas zastosowania i zostały przekazane dostawcy, jak również za przewidywalne niewłaściwe użycie w miejscu produkcji lub w miejscu użytkowania określonym dostawcy lub po drodze nie są dozwolone przez prawo. Należy unikać przypadków użycia dozwolonych przepisami wyjątkowymi oraz wszelkich substancji CMR (rakotwórczych, mutagennych, działających szkodliwie na rozrodczość). Odstępstwa od tego muszą być wiarygodnie uzasadnione i będą przez nas dopuszczone tylko wtedy, gdy zastąpienie substancji substancją inną niż niebezpieczna nie jest możliwe.

 3. W przypadku każdej dostawy i/lub usługi dostawca dostarczył nam dowód zgodności z prawem oraz wymagane prawem informacje (np. karty charakterystyki, certyfikat badania typu, certyfikaty badań, certyfikaty specjalistyczne, inne certyfikaty, dowód kompetencji) wraz z ofertę, ale najpóźniej wraz z potwierdzeniem zamówienia do przesłania. Dostawca ma obowiązek dołączyć ten dowód, a także wszystkie dokumenty wymagane do wprowadzenia do obrotu (np. instalacja/deklaracje zgodności) do każdej dostawy i oznakować dostawy zgodnie z wymogami prawnymi. To samo dotyczy zmian w zakresie dostaw i/lub usług, które mają wpływ na zamierzone przez nas użytkowanie w określonym miejscu użytkowania, z uwzględnieniem także przewidywalnych nadużyć, które mają wpływ na aspekty ograniczeń dostaw i/lub usług wymienionych w § 12 Ustęp 2 .

 4. Dostawca ma obowiązek zadeklarować substancje i/lub mieszaniny zawarte w jego dostawach i/lub usługach zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, podając przynależne numery rejestracyjne CAS („Chemical Abstracts Service”), proporcje wagowe w materiale jednorodnym oraz w kartach charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, o ile substancje te są wymienione w jednej z następujących norm:

 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), w szczególności lista kandydacka substancji podlegających zezwoleniu, Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP)

 • Dyrektywa 2011/65/UE (ROHS) z rozszerzeniem (UE) 2015/863 i (UE) 2017/2102

 • ChemVerbotsV (rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania środków chemicznych)

 • ChemG (ustawa o chemikaliach)

 • ChemOzonSchichtV (rozporządzenie w sprawie chemicznej warstwy ozonowej)

 • GefStoffV (rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych);

 • Ustawa o baterii (Ustawa o baterii)).

 1. Dostawca ma obowiązek potwierdzić pochodzenie (pochodzenie) dostaw do nas zgodnie z przepisami prawa (np. poprzez deklarację dostawcy lub pochodzenia lub EUR1). W deklaracji dostawcy dostawca musi wskazać status pochodzenia dostawy zgodnie z obowiązującymi regułami pochodzenia kraju przeznaczenia, o którym go poinformowaliśmy. Odniesienie do dostaw następuje poprzez podanie naszego numeru artykułu i/lub numeru zamówienia w deklaracji dostawcy.

 2. Nasze zobowiązanie płatnicze zgodnie z § 3 jest uzależnione od otrzymania wszystkich informacji i dokumentów wymaganych powyżej.

 

§ 13 Dokumentacja techniczna

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa dokumentacji technicznej i wszystkich wymaganych protokołów musi stanowić część dostawy głównej.

 2. O ile nie uzgodniono inaczej, dokumentacja techniczna musi być dostarczona na dostępnych w handlu nośnikach danych w formie nadającej się do odczytu maszynowego oraz w formie papierowej.

 3. Cała dokumentacja techniczna musi być stworzona zgodnie z Dyrektywą Maszynową WE i musi być zgodna z ogólnie uznanymi zasadami techniki.

 4. Instrukcję obsługi należy sporządzić zgodnie z normą IEC 82079-1.

 

§ 14 Prawa użytkowania – prawa majątkowe

 1. Dostawca udziela nam niewyłącznego, zbywalnego, nieograniczonego przestrzennie i czasowo prawa do korzystania z dostaw i/lub usług dostawcy (również w częściach), integrowania ich z innymi produktami i dystrybucji na całym świecie. Dostawca zobowiązuje się nie dochodzić żadnych praw własności w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem dostaw i/lub usług.

 2. Dostawca zapewnia, że my i nasi klienci nie naruszamy żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności żadnych znaków towarowych, nazw, patentów, nie naruszamy wzorów użytkowych, projektów, urządzeń, projektów ani praw autorskich osób trzecich, w tym odpowiednich wniosków o prawa własności intelektualnej (zwane dalej łącznie „prawami majątkowymi”) w kraju pochodzenia dostawcy, w Republice Federalnej Niemiec i we Wspólnocie Europejskiej; To samo dotyczy kraju, do którego ostatecznie ma zostać dostarczona dostawa, pod warunkiem, że kraj ten został poinformowany dostawcy przed zawarciem umowy. Jeżeli nie został przez nas wskazany żaden kraj, za kraj, do którego ma ostatecznie dotrzeć dostawa, uważa się kraj, w którym znajduje się siedziba firmy zamawiającej.

 3. Jeżeli dostawca w sposób zawiniony naruszy obowiązki określone w § 14 ust. 2, na pierwsze żądanie zwolni nas z wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z rzeczywistego naruszenia praw własności i poniesie wszelkie koszty i wydatki, które z tego tytułu koniecznie poniesiemy , w szczególności koszty postępowania sądowego i obrony, a także koszty wynikające z dopełnienia obowiązku powstrzymania się od tego. Termin przedawnienia naszych roszczeń z tego tytułu nie kończy się przed upływem 10 lat od zawarcia umowy podstawowej

 4. § 14 Ustęp 2 nie ma zastosowania, jeżeli dostawy i/lub usługi zostały wykonane przez dostawcę według naszych rysunków, modeli lub innych szczegółowych informacji od nas i jeżeli dostawca nie wiedział i nie powinien był wiedzieć, że spowodowało to powstanie praw własności intelektualnej. strony są ranne.

 5. Dostawca i my jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego wzajemnego informowania się o wszelkich naruszeniach praw własności intelektualnej, ryzykach naruszenia praw własności intelektualnej i/lub domniemanych przypadkach naruszeń, które zostaną ujawnione oraz, w granicach rozsądku, do wzajemnego przeciwdziałania odpowiadającym im roszczeniom o naruszenie.

 

§ 15 Oprogramowanie

 1. W zakresie, w jakim dostawa umowna obejmuje standardowe oprogramowanie, dostawca udziela nam niewyłącznych, nieodwołalnych, nieograniczonych przestrzennie i treściowo, zbywalnych (również na spółki powiązane w rozumieniu § 15 i nast. AktG), podlegających sublicencji praw użytkowania, które obejmują każdy znany rodzaj użytkowania, w tym prawo do powielania, rozpowszechniania, publicznego wyświetlania i udostępniania, a także do integracji i dystrybucji standardowego oprogramowania w naszych produktach lub z nimi. Jeżeli nie uzgodniono przeniesienia czasowego, prawa do korzystania przyznawane są na czas nieokreślony.

 2. Dostawca udostępnia nam standardowe oprogramowanie i związaną z nim dokumentację. Dokumentacja obejmuje w szczególności instrukcje obsługi, instrukcje instalacji, dokumentację danych, dokumentację rozwojową oraz opisy interfejsów (jeśli są dostępne).

 3. Jeżeli dostawa umowna dotyczy oprogramowania opracowanego indywidualnie dla nas (oprogramowanie indywidualne), dostawca udziela nam wyłącznych, nieodwołalnych, nieograniczonych przestrzennie, czasowo i treściowo (w tym na rzecz spółek z nami powiązanych w rozumieniu art. 15 i nast. AktG) zbywalnych oraz podlegające sublicencji prawa użytkowania obejmujące każdy znany rodzaj użytkowania, w tym prawo do edytowania, tłumaczenia, reprodukowania, rozpowszechniania, publicznego wyświetlania i udostępniania publicznego, a także do integracji i dystrybucji indywidualnego oprogramowania w naszych produktach lub z nimi.

 4. Indywidualne oprogramowanie musi zostać nam dostarczone w kodzie obiektowym i źródłowym wraz z dokumentacją użytkową i programową.

 5. Dostawca powiadomi nas o wszelkich prawach własności, które mogą powstać podczas tworzenia indywidualnego oprogramowania i pomoże nam w złożeniu w naszym imieniu odpowiednich wniosków o prawa własności.

 6. Tworząc indywidualne oprogramowanie, dostawca ma obowiązek wcześniej poinformować w formie tekstowej o planowanym korzystaniu z oprogramowania bezpłatnego i otwartego (FOSS) oraz uzyskać naszą zgodę.

 7. Dostarczając oprogramowanie indywidualne i standardowe, dostawca musi wcześniej przesłać wyniki skanowania do firmy FOSS w formie tekstowej oraz przedłożyć wykazy treści („zestawienie materiałów”). Rodzaj i zakres zastosowanego FOSS należy określić w odpowiednim zestawieniu materiałów, wraz ze szczegółowym opisem odpowiednich warunków licencji. Dostawca musi wyraźnie potwierdzić, że nie występuje efekt copyleft.

 8. Dostawca zapewnia, że korzystanie z FOSS nie ogranicza umownego lub zamierzonego wykorzystania standardowego/indywidualnego oprogramowania, a w szczególności, że przestrzegane są odpowiednie warunki licencyjne i obowiązki dotyczące informacji o prawach autorskich/autorach.

 9. Przyznanie praw do użytkowania oprogramowania zgodnie z niniejszym punktem 15 dotyczy również aktualizacji, uaktualnień i nowych wersji oprogramowania indywidualnego lub standardowego dostarczonego przez dostawcę, a także powiązanej dokumentacji.

 10. Dostawca zapewnia, że oprogramowanie wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem nie narusza żadnych odpowiednich przepisów prawnych lub urzędowych, w tym obowiązujących przepisów o ochronie danych (m.in. BDSG i RODO).

 11. Dostawca zapewnia, że oprogramowanie nie zawiera tzw. złośliwego oprogramowania (oprogramowania ze szkodliwymi funkcjami), wirusów komputerowych lub robaków, koni trojańskich itp. Ponadto zapewnia, że oprogramowanie nie zawiera żadnych krytycznych luk, które mogłyby naruszyć integralność i poufność naszych systemów i danych lub systemów i danych naszych klientów i partnerów biznesowych, stosując środki testów bezpieczeństwa odpowiednie do aktualnego stanu wiedzy. Dostarczone nam oprogramowanie nie może zawierać żadnych funkcji umożliwiających gromadzenie, przesyłanie, przechowywanie lub inne przetwarzanie naszych danych, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione.

 12. Dostawca wdrożył proces rozwoju, zgodnie z którym oprogramowanie posiada poziom bezpieczeństwa informatycznego co najmniej odpowiadający aktualnemu stanowi wiedzy. Obejmuje to między innymi regularne testy bezpieczeństwa i dokumentację wyników. Jeżeli oprogramowanie jest dostarczane na czas określony, dostawca jest odpowiedzialny za regularne przeprowadzanie testów bezpieczeństwa i dokumentowanie wyników.

 13. Dostawca niezwłocznie poinformuje nas w formie tekstowej o wszelkich lukach w zabezpieczeniach, które wykryły w dostarczonym nam oprogramowaniu i niezwłocznie podejmie skuteczne środki zaradcze. Dostawca skontaktuje się z nami przed ich publicznym ogłoszeniem.

 14. Dostawca udziela nam – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badań bezpieczeństwa – zbywalnego prawa do testowania i sprawdzania oprogramowania, w tym dokonywania ewentualnych zmian. Obejmuje to w szczególności możliwość usuwania, anulowania lub obchodzenia urządzeń zabezpieczających program. Jeżeli ma to wpływ na prawa osób trzecich, dostawca uzyska ich zgodę. Ponadto redagowanie, tłumaczenie i dekompilacja mogą być przeprowadzane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów zamierzonego użycia oprogramowania, łącznie z korekcją błędów. i jest niezbędne do ustalenia interoperacyjności z innymi systemami i programami, z których korzystamy.

 15. Informacje uzyskane w wyniku testów bezpieczeństwa są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z bezpieczeństwem IT, produktów i danych. Jesteśmy uprawnieni do zlecania osobom trzecim przeprowadzenia środków kontroli bezpieczeństwa; Dotyczy to w szczególności wyspecjalizowanych dostawców i ekspertów, a także platform i inicjatyw mających na celu identyfikację luk w zabezpieczeniach (programy premii za błędy) i/lub uczestników programów premii za błędy.

 16. Jeśli oprogramowanie wchodzi w zakres dostawy i/lub usługi, do tego oprogramowania stosuje się odpowiednio punkt 15.

 

§ 16 Ochrona danych

Dostawca przestrzega przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe dostawcy zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 17 Miejsce jurysdykcji – Miejsce wykonania – Obowiązujące prawo

 1. Miejscem jurysdykcji jest – o ile jest to dozwolone – Nersingen. Zastrzegamy sobie prawo do złożenia pozwu w siedzibie dostawcy.

 2. O ile w danym przypadku nie uzgodniono inaczej, miejscem wykonania zamówienia jest punkt dostawy opisany w § 3 ust. 1 niniejszych warunków zakupu lub alternatywnie siedziba firmy korzystającej z niniejszych warunków.

 3. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

 

§ 18 Kodeks Postępowania

Dostawca zapoznał się z „Kodeksem postępowania dostawców” i uznaje go za wiążący. Dostawca ma obowiązek przestrzegać niniejszego kodeksu postępowania,

 

§ 19 Różne

 1. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków zakupu lub umowy zawartej pomiędzy nami a dostawcą są lub staną się w całości lub w części nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone.

 2. Jesteśmy zwolnieni z obowiązku odliczenia podatku zgodnie z § 48 b ust. 1 EStG tylko wtedy, gdy dostawca przedstawi nam ważne zaświadczenie o zwolnieniu wystawione w jego imieniu przez właściwy dla niego urząd skarbowy. Dostarczenie kopii zaświadczenia o zwolnieniu jest wystarczające, jeśli zaświadczenie o zwolnieniu nie zostało wydane w związku z zamówieniem.

MAKA Systems GmbH Warunki zakupu 2023

Stan na: 1 lutego 2023 r

bottom of page