top of page
Finanzen

OCHRONA DANYCH

1. Wstęp

Za pomocą poniższych informacji chcielibyśmy przedstawić Państwu jako „osobie, której dane dotyczą”, przegląd przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz Państwa praw wynikających z przepisów o ochronie danych. Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak chcieliby Państwo skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady pozyskujemy Twoją zgodę.

 

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych obowiązującymi „MAKA Systems GmbH”. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych chcielibyśmy poinformować Państwa o zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy.

 

Jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej witryny. Jednakże internetowe transmisje danych mogą zazwyczaj wykazywać luki w zabezpieczeniach, w związku z czym nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu mogą Państwo przesyłać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie lub pocztą.

 

Możesz także podjąć proste i łatwe do wdrożenia środki, aby zabezpieczyć się przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do Twoich danych. Dlatego też chcielibyśmy dać Ci kilka wskazówek, jak bezpiecznie obchodzić się z Twoimi danymi: 

l Chroń swoje konto (login, konto użytkownika lub klienta) i swój system informatyczny (komputer, laptop, tablet lub urządzenie mobilne) bezpiecznymi hasłami.

l Tylko Ty powinieneś mieć dostęp do haseł.

l Upewnij się, że używasz haseł tylko do jednego konta (login, konto użytkownika lub konto klienta).

l Nie używaj jednego hasła w różnych witrynach internetowych, aplikacjach lub usługach online.

l W szczególności w przypadku korzystania z systemów informatycznych, które są publicznie dostępne lub współdzielone z innymi osobami, obowiązuje zasada: Przy każdym logowaniu do serwisu, aplikacji lub serwisu internetowego należy się bezwzględnie wylogować.

 

Hasła powinny składać się z co najmniej 12 znaków i być tak dobrane, aby nie można było ich łatwo odgadnąć. Dlatego nie powinny zawierać zwyczajnych słów codziennego użytku, własnych imion czy imion bliskich, ale raczej duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne.

 

2. Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu RODO jest:

 

MAKA Systems GmbH

Am Schwarzen Graben 8, 89278 Nersingen, Niemcy

Telefon: +49 (0) 73 08 / 813 - 0

Faks: +49 (0) 73 08 / 813 - 310

E-mail: central@maka.com

Przedstawiciel osoby odpowiedzialnej: Ruijun Yang

 

3. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w następujący sposób:

Tomasza Steinera

Telefon: +49 (0)7161-3544800

Faks: +49 (0)7161-3544801

E-mail: thomas.steiner@steiner-projects.de

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych, możesz w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

 

4. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w związku z § 25 ust. 1 TTDSG) służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania.

 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towaru lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.

 

Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, np. w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby gość w naszej firmie doznał obrażeń i jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

 

Docelowo operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem że nie naruszają interesów, podstawowych praw i wolności podmiot danych nie mają pierwszeństwa. Możemy przeprowadzać takie operacje przetwarzania w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez europejskiego ustawodawcę. W tym względzie wyraził opinię, że można założyć uzasadniony interes, jeśli jesteś klientem naszej firmy (motyw 47 zdanie 2 RODO).

 

5. Technika

5.1 Szyfrowanie SSL/TLS

Aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz chronić przesyłanie poufnych treści, takich jak zamówienia, dane do logowania czy prośby o kontakt, które przesyłasz do nas jako operatora, ta strona korzysta z protokołu SSL lub. Szyfrowanie TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że w wierszu adresowym przeglądarki znajduje się „https://” zamiast „http://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

 

Używamy tej technologii, aby chronić przesyłane przez Ciebie dane.

 

5.2 Gromadzenie danych podczas odwiedzania strony internetowej

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. nie rejestrujesz się ani nie przekazujesz nam w inny sposób informacji, zbieramy jedynie dane, które Twoja przeglądarka przesyła do naszego serwera (w tzw. „plikach dziennika serwera”). Nasza strona internetowa gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy Ty lub zautomatyzowany system uzyskujesz dostęp do strony. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Można je nagrywać

 

1. typy i wersje używanych przeglądarek,

2. system operacyjny, z którego korzysta system uzyskujący dostęp,

3. strona internetowa, z której system uzyskujący uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej (tzw. referer),

4. podstrony, do których dostęp możliwy jest poprzez system dostępu znajdujący się na naszej stronie internetowej,

5. datę i godzinę dostępu do serwisu,

6. adres protokołu internetowego (adres IP) oraz,

7. dostawca usług internetowych systemu dostępowego.

 

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na Twój temat. Raczej ta informacja jest potrzebna

 

1. prawidłowego dostarczania zawartości naszego serwisu,

2. optymalizacji zawartości naszej witryny internetowej i reklam na niej zawartych,

3. aby zapewnić długoterminową funkcjonalność naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz

4. udostępnienie organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku.

 

Dlatego te zebrane dane i informacje oceniamy statystycznie, a także w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dane zawarte w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wymienionych powyżej.

 

6. Pliki cookie

6.1 Ogólne informacje o plikach cookies

Pliki cookie to małe pliki, które Twoja przeglądarka tworzy automatycznie i które są przechowywane w Twoim systemie informatycznym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.), kiedy odwiedzasz naszą witrynę.

 

W pliku cookie przechowywane są informacje, które wynikają z kontekstu konkretnego używanego urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że otrzymujemy bezpośrednią wiedzę o Twojej tożsamości.

 

Stosowanie plików cookies ma na celu uprzyjemnienie Państwu korzystania z naszej oferty. Używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny.

 

Dodatkowo, aby zoptymalizować przyjazność dla użytkownika, stosujemy także tymczasowe pliki cookies, które przechowywane są na Twoim urządzeniu przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie zostanie rozpoznane, że już u nas byłeś i jakich wpisów i ustawień dokonałeś, abyś nie musiał ich ponownie wprowadzać.

 

Z drugiej strony używamy plików cookies w celu statystycznej rejestracji korzystania z naszej strony internetowej oraz oceny naszej oferty dla Państwa w celu optymalizacji. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, czy odwiedziłeś już naszą witrynę, kiedy ponownie ją odwiedzisz. Tak ustawione pliki cookies są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu. Odpowiedni okres przechowywania plików cookies można znaleźć w ustawieniach wykorzystywanego narzędzia wyrażania zgody.

 

6.2 Podstawa prawna stosowania plików cookies

Dane przetwarzane przez pliki cookies, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny, są zatem niezbędne do ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

W przypadku wszystkich innych plików cookie obowiązuje fakt, że wyrazili Państwo na to zgodę za pośrednictwem naszego banera dotyczącego plików cookie umożliwiającego wyrażenie zgody w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

6.3 Informacje o unikaniu plików cookies w popularnych przeglądarkach

Masz możliwość usunięcia plików cookies, zezwolenia tylko na wybrane pliki cookies lub całkowitego wyłączenia plików cookies w dowolnym momencie poprzez ustawienia przeglądarki, z której korzystasz. Dalsze informacje można znaleźć na stronach wsparcia odpowiednich dostawców: 

l Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?tid=311178978.

l Safari: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac?tid=311178978.

l Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=311178978.

l Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-l%C3%B6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09.

 

7. Zawartość naszej strony internetowej

7.1 Rejestracja jako użytkownik

W naszym serwisie mają Państwo możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych.

 

To, jakie dane osobowe są nam przekazywane, zależy od odpowiedniej maski wprowadzania stosowanej podczas rejestracji. Wprowadzone przez Państwa dane osobowe będą gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez nas i do naszych własnych celów. Możemy zlecić przekazanie danych jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, który można przypisać nam.

 

Rejestrując się na naszej stronie internetowej, zapisywany jest także adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane w kontekście faktu, że jest to jedyny sposób zapobiegania nadużyciom naszych usług i, w razie potrzeby, dane te umożliwiają rozwiązywanie popełnionych przestępstw. W tym zakresie przechowywanie tych danych jest niezbędne ze względu na nasze bezpieczeństwo. Co do zasady dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Nie dotyczy to sytuacji, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazania ich dalej lub gdy przekazanie służy celom egzekwowania prawa.

 

Twoja rejestracja, wraz z dobrowolnym podaniem danych osobowych, pomaga nam także oferować Ci treści lub usługi, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z naszej bazy danych.

 

Na żądanie w każdej chwili przekażemy Ci informację, jakie dane osobowe na Twój temat są przechowywane. Na Twoje żądanie poprawimy lub usuniemy również dane osobowe, o ile nie istnieją żadne prawne obowiązki dotyczące ich przechowywania stanowiące inaczej. Inspektor ochrony danych wymieniony w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych oraz wszyscy inni pracownicy są w tym kontekście do dyspozycji osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe.

 

Twoje dane przetwarzane są w celu komfortowego i łatwego korzystania z naszego serwisu. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

7.2 Kontakt / formularz kontaktowy

Kiedy kontaktujesz się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail), zbierane są dane osobowe. Jakie dane są gromadzone podczas korzystania z formularza kontaktowego, można zobaczyć w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub skontaktowania się z Tobą i powiązaną z nią administracją techniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoje żądanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli Twój kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane zostaną usunięte po ostatecznym rozpatrzeniu Twojego wniosku, ma to miejsce, jeśli z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona, a usunięcie nie stoi w sprzeczności z jakimkolwiek prawnym obowiązkiem przechowywania.

 

7.3 Funkcje komentowania (z subskrypcją)

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, przechowywane są informacje o czasie utworzenia komentarza, Twoim adresie e-mail oraz, jeśli nie publikujesz postów anonimowo, wybraną przez Ciebie nazwą użytkownika.

 

Nasza funkcja komentowania przechowuje adresy IP użytkowników piszących komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszeń prawa, takich jak obelgi. Jako użytkownik naszego serwisu możesz po dokonaniu rejestracji zapisać się do komentarzy. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, w celu sprawdzenia, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. W każdej chwili możesz zrezygnować z tej funkcji, korzystając z łącza znajdującego się w wiadomościach informacyjnych. W takim przypadku dane wprowadzone podczas subskrypcji komentarzy zostaną usunięte; Jeśli jednak przekazałeś nam te dane w innych celach i gdzie indziej (np. podczas zapisywania się do newslettera), pozostaną one u nas. Komentarze i powiązane z nimi dane (np. adres IP) są zapisywane i pozostają na naszej stronie internetowej do czasu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub usunięcia komentarzy ze względów prawnych (np. z powodu obelg).

 

Zapis komentarzy odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalny e-mail. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

 

7.4 Połączenie z Facebookiem

Na naszej stronie internetowej możesz utworzyć konto klienta lub zarejestrować się za pomocą wtyczki społecznościowej „Facebook Connect” z sieci społecznościowej Facebook, której operatorem jest Meta Platforms Inc. (dawniej Facebook Inc.), 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Meta”), jeśli posiadasz profil na Facebooku, obsługiwana jest za pomocą tzw. technologii pojedynczego logowania. Wtyczki społecznościowe „Facebook Connect” na naszej stronie internetowej można rozpoznać po niebieskim przycisku z logo Facebooka i napisem „Zaloguj się przez Facebook” lub „Połącz przez Facebook” lub „Zaloguj się przez Facebook” lub „Zaloguj się przez Facebook” „.

 

Jeżeli wejdziesz na stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Meta. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebooka bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Facebook otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu na Facebooku lub nie jesteś aktualnie zalogowany na Facebooku. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane z Twojej przeglądarki bezpośrednio do serwera Meta w USA i tam przechowywane. Te operacje przetwarzania mają miejsce wyłącznie w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Korzystając z przycisku „Facebook Connect” na naszej stronie internetowej, masz również możliwość zalogowania się lub zarejestrowania na naszej stronie internetowej przy użyciu danych użytkownika Facebooka. Tylko jeśli wyrazisz wyraźną zgodę zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. Facebook, w zależności od ustawień ochrony danych osobowych na Facebooku, ogólne i publicznie dostępne informacje przechowywane w Twoim profilu. Informacje te obejmują identyfikator użytkownika, imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, wiek i płeć.

 

Pragniemy zwrócić uwagę, że w wyniku zmian w warunkach ochrony danych osobowych i warunkach korzystania z Facebooka, Twoje zdjęcia profilowe, identyfikatory użytkowników Twoich znajomych i lista znajomych mogą również zostać przesłane, jeśli wyrazisz na to zgodę, jeśli zostaną one oznaczone jako „publiczne” w zmieniły się Twoje ustawienia prywatności na Facebooku. Dane przekazywane przez Facebooka będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu utworzenia konta użytkownika z niezbędnymi danymi, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę w tym celu na Facebooku (tytuł, imię, nazwisko, dane adresowe, kraj, adres e-mail, data narodzin). I odwrotnie, na podstawie Twojej zgody możemy przesyłać dane (np. informacje o Twoich zachowaniach związanych z surfowaniem lub zakupami) do Twojego profilu na Facebooku.

 

Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość do osoby odpowiedzialnej wskazanej na początku niniejszego oświadczenia.

 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także Twoje prawa z tym związane i możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności znajdziesz w informacjach o ochronie danych Facebooka: https://www.facebook.com/ polityka.php

 

Jeżeli nie chcesz, aby Facebook przyporządkowywał bezpośrednio dane zebrane za pośrednictwem naszego serwisu Twojemu profilowi na Facebooku, przed odwiedzeniem naszego serwisu musisz wylogować się z Facebooka. Możesz także całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek Facebooka za pomocą dodatków do Twojej przeglądarki, np. Za pomocą „Adblock Plus” (https://adblockplus.org/de/).

 

8. Wysyłka newslettera

8.1 Biuletyn reklamowy

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość zapisania się do biuletynu naszej firmy. To, jakie dane osobowe są nam przesyłane podczas zamawiania newslettera, określa używana w tym celu maska wprowadzania.

 

O naszych ofertach informujemy naszych klientów i partnerów biznesowych w regularnych odstępach czasu za pomocą newslettera. Zasadniczo możesz otrzymywać biuletyn naszej firmy tylko wtedy, gdy:

 

1. Masz ważny adres e-mail i

2. Zarejestrowałeś się, aby otrzymywać newsletter.

 

Ze względów prawnych wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana w ramach procedury podwójnej zgody na adres e-mail podany po raz pierwszy w celu otrzymywania biuletynu. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy do sprawdzenia, czy jako właściciel adresu e-mail wyraziłeś zgodę na otrzymywanie biuletynu.

 

Podczas rejestracji do newslettera zapisujemy także adres IP przydzielony przez Twojego dostawcę usług internetowych (ISP) systemu informatycznego, z którego korzystasz w chwili rejestracji, oraz datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc w późniejszym czasie prześledzić (ewentualne) nieprawidłowe wykorzystanie Twojego adresu e-mail i dlatego służy naszej ochronie prawnej.

 

Dane osobowe zbierane podczas rejestracji do newslettera wykorzystywane są wyłącznie w celu przesyłania naszego newslettera. Ponadto abonenci biuletynu mogą być informowani e-mailem, jeśli jest to konieczne do świadczenia usługi biuletynu lub związanej z tym rejestracji, jak to może mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie biuletynu lub zmianie warunków technicznych. Dane osobowe zbierane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane podmiotom trzecim. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera. Zgodę na przechowywanie danych osobowych, którą nam przekazałeś w celu przesyłania newslettera, możesz w każdej chwili odwołać. W celu wycofania zgody w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. W każdej chwili istnieje także możliwość wypisania się z newslettera bezpośrednio na naszej stronie internetowej lub poinformowania nas o tym w inny sposób.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wysyłki newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

8.2 Wyślij niebieski

Ta strona korzysta z Sendinblue w celu wysyłania biuletynów. Dostawcą jest Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Niemcy.

 

Sendinblue to usługa, która może służyć między innymi do organizowania i analizowania wysyłki newsletterów. Dane, które wprowadzisz w celu zapisania się do newslettera, będą przechowywane na serwerach Sendinblue w Niemczech.

 

Jeśli nie chcesz, aby Sendinblue Cię analizowało, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera podajemy odpowiedni link. Możesz także zrezygnować z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

 

W każdej chwili możesz odwołać wyrażoną zgodę. Możesz także w każdej chwili uniemożliwić przetwarzanie, rezygnując z subskrypcji newslettera. Możesz także uniemożliwić przechowywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej. Możesz także uniemożliwić przechowywanie i przesyłanie danych osobowych, dezaktywując Java Script w swojej przeglądarce internetowej lub instalując blokadę Java Script (np. https://noscript.net lub https://www.ghostery.com). Zwracamy uwagę, że w wyniku podjęcia tych działań wszystkie funkcje naszej witryny internetowej mogą nie być już dostępne.

 

Za pomocą Sendinblue jesteśmy w stanie analizować nasze kampanie newsletterowe. Możemy na przykład sprawdzić, czy wiadomość z biuletynem została otwarta i jakie linki, jeśli w ogóle, zostały kliknięte. W ten sposób możemy między innymi ustalić, które linki były klikane szczególnie często.

 

Widzimy także, czy po otwarciu/kliknięciu zostały wykonane określone wcześniej działania (współczynnik konwersji). Możemy na przykład zobaczyć, czy po kliknięciu na newsletter dokonałeś zakupu.

 

Sendinblue pozwala nam także dzielić odbiorców newslettera na różne kategorie (tzw. „klastry”). Odbiorców newslettera można podzielić np. ze względu na wiek, płeć czy miejsce zamieszkania. W ten sposób biuletyny można lepiej dostosować do odpowiednich grup docelowych.

 

Szczegółowe informacje na temat funkcji Sendinblue można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę tę możesz w każdej chwili odwołać. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

 

Dane, które nam przekazujesz w celu zapisania się do newslettera, będą przez nas przechowywane do czasu rezygnacji z newslettera i zostaną usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i serwerów Sendinblue po wypisaniu się z newslettera. Dane przechowywane przez nas do innych celów (np. adresy e-mail w strefie członkowskiej) pozostają nienaruszone.

 

Z przepisami dotyczącymi ochrony danych Sendinblue można zapoznać się pod adresem: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

 

9. Nasza aktywność w sieciach społecznościowych

Abyśmy mogli komunikować się z Tobą w sieciach społecznościowych i informować Cię o naszych usługach, mamy tam własne strony. Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron w mediach społecznościowych, jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie wraz z dostawcą danej platformy mediów społecznościowych w związku z wywołanymi przez to operacjami przetwarzania w rozumieniu Art. 26 RODO.

 

Nie jesteśmy pierwotnym dostawcą tych stron, ale korzystamy z nich wyłącznie w zakresie opcji oferowanych nam przez odpowiednich dostawców.

Dlatego profilaktycznie pragniemy zaznaczyć, że Twoje dane mogą być przetwarzane także poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Korzystanie może zatem wiązać się dla Ciebie z ryzykiem w zakresie ochrony danych, ponieważ ochrona Twoich praw, np. do informacji, usunięcia, sprzeciwu itp., może być trudniejsza, a przetwarzanie w sieciach społecznościowych często odbywa się bezpośrednio przez dostawców w celach reklamowych lub do analizy zachowań użytkowników, na które nie mamy wpływu. Jeśli dostawca tworzy profile użytkowania, często używane są pliki cookie lub zachowanie użytkownika jest przypisywane do utworzonego przez Ciebie profilu członka sieci społecznościowej.

 

Opisane operacje przetwarzania danych osobowych są przeprowadzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz uzasadnionego interesu odpowiedniego dostawcy, aby móc komunikować się z Państwem w odpowiednim czasie lub informować możesz o naszych usługach. Jeśli jako użytkownik musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych u odpowiednich dostawców, podstawa prawna odnosi się do Art. 6 ust.1 lit.a RODO w związku z Art. 7 RODO.

 

Ponieważ nie mamy dostępu do danych dostawców, zwracamy uwagę, że najlepiej jest dochodzić swoich praw (np. do informacji, poprawiania, usuwania itp.) bezpośrednio u danego dostawcy. Poniżej udostępniliśmy dalsze informacje na temat przetwarzania Twoich danych w sieciach społecznościowych od odpowiedniego dostawcy sieci społecznościowej, z którego korzystamy:

 

9.1 Facebooka

(Współ)odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

 

Polityka prywatności (Polityka danych):

https://www.facebook.com/about/privacy

 

9.2 Instagram

(Współ)odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Niemczech:

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

 

Polityka prywatności (Polityka danych):

https://instagram.com/legal/privacy/

 

9.3 LinkedIn

(Współ)odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

 

Ochrona danych:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

9,4 YouTube

(Współ)odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

 

Ochrona danych:

https://policies.google.com/privacy

 

9.5 XING (nowa praca SE)

(Współ)odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Niemczech:

New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Niemcy

 

Ochrona danych:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 

Prośby o informacje dla członków XING:

https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

 

10. Analityka internetowa

10.1 Uniwersalny Google Analytics

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci udostępnianej przez Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google” ). W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i wykorzystywane są pliki cookie (patrz punkt „Pliki cookie”). Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny, takie jak

 

1. typ/wersja przeglądarki,

2. używany system operacyjny,

3. adres URL strony odsyłającej (strona poprzednio odwiedzana),

4. nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP) oraz

5. czas żądania serwera,

 

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te służą do oceny korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu na potrzeby badań rynku i projektowania tych stron internetowych w oparciu o potrzeby. Informacje te mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jeżeli w Twoim imieniu osoby trzecie przetwarzają te dane. W żadnym wypadku Twój adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane, tak że przyporządkowanie nie jest możliwe (maskowanie IP).

 

Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio konfigurując oprogramowanie przeglądarki; Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny będą mogły być w pełni wykorzystane.

 

Te operacje przetwarzania mają miejsce wyłącznie w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Możesz także uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools .google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

Z przepisami dotyczącymi ochrony danych Google Analytics można zapoznać się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

11. Wtyczki i inne usługi

11.1 YouTube (filmy)

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty z YouTube. Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany na YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedzasz, kiedy wchodzisz na podstronę zawierającą film z YouTube. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do Twojego konta YouTube.

 

YouTube i Google otrzymują zawsze za pośrednictwem komponentu YouTube informację o tym, że odwiedziłeś naszą stronę internetową, jeśli jesteś zalogowany na YouTube w tym samym czasie, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową; Dzieje się tak niezależnie od tego, czy klikniesz film na YouTube, czy nie. Jeśli nie chcesz, aby informacje te były przesyłane w ten sposób do YouTube i Google, możesz zapobiec przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

 

Te operacje przetwarzania mają miejsce wyłącznie w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Z przepisami dotyczącymi ochrony danych YouTube można zapoznać się pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

12. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

12.1 Prawo do potwierdzenia

Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Ciebie.

 

12.2 Prawo do informacji Art. 15 RODO

Masz prawo w każdej chwili otrzymać od nas bezpłatną informację o przechowywanych na Twój temat danych osobowych oraz kopię tych danych zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

12.3 Prawo do sprostowania Art. 16 RODO

Masz prawo żądać poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą. Przysługuje Ci także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, z uwzględnieniem celów przetwarzania.

 

12.4 Usunięcie Art. 17 RODO

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, jeżeli zachodzi jedna z przyczyn przewidzianych prawem i jeżeli przetwarzanie lub przechowywanie nie jest konieczne.

 

12.5 Ograniczenie przetwarzania Art. 18 RODO

Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie, jeżeli spełniony jest jeden z wymogów prawnych.

 

12.6 Przenoszenie danych Art. 20 RODO

Masz prawo otrzymać dotyczące Ciebie dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód z naszej strony, której dostarczono dane osobowe, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. lub następuje w ramach sprawowania władzy publicznej, która została nam przekazana.

 

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 ust.1 RODO, mają Państwo prawo do tego, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne i w przeciwnym razie prawa i wolności innych osób są naruszone.

 

 

12.7 Sprzeciw wobec Art. 21 RODO

Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. e (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub f (przetwarzanie danych na podstawie Wyważenia interesów) DS-GVO jest niezbędne do wniesienia sprzeciwu.

 

Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO.

 

Jeżeli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie ma służyć dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

W indywidualnych przypadkach przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu ich w celach reklamy bezpośredniej, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach.

 

Ponadto masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych, które prowadzimy dla celów badań naukowych, historycznych lub dla celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od Dyrektywy 2002/58/WE, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

 

12.8 Cofnięcie zgody na ochronę danych

Masz prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

 

12.9 Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez nas danych osobowych do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych.

 

13. Rutynowe przechowywanie, usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przechowywania lub jeżeli przewidują to przepisy prawa, którym podlega nasza firma.

 

Jeżeli cel przechowywania już nie obowiązuje lub upłynie przewidziany okres przechowywania, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami prawa.

 

14. Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, chyba że nie będą już potrzebne do realizacji umowy lub zainicjowania umowy.

 

15. Aktualność i zmiany oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest obecnie ważne i jest datowane na: marzec 2023 r.

 

Ze względu na dalszy rozwój naszych stron internetowych i ofert lub ze względu na zmianę wymagań prawnych lub urzędowych może zaistnieć konieczność zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Z aktualnym oświadczeniem o ochronie danych osobowych można w każdej chwili zapoznać się na stronie internetowej

Możesz uzyskać dostęp do strony „https://www.maka.com/dsvgo” i ją wydrukować.

 

bottom of page