top of page
contract-6951993_1920.jpg

STAN: 1 lutego 2023 r

 

I. Ważność i zawarcie umowy

 1. Nasze warunki dostaw i montażu obowiązują dla wszystkich naszych dostaw i innych usług w wersji aktualnej w chwili zawarcia umowy. Dodatkowo obowiązują nasze stawki rozliczeniowe w wersji aktualnej w chwili zawarcia umowy.

 2. Nasze warunki dostaw i montażu oraz stawki rozliczeniowe obowiązują także dla przyszłych transakcji z klientem w wersji aktualnej w chwili zawarcia umowy.

 3. W przypadku relacji biznesowych z naszymi klientami obowiązują wyłącznie postanowienia zawarte w sekcji I.1. wymienione przepisy. Odmienne warunki klienta obowiązują tylko wtedy i w zakresie, w jakim wyraźnie potwierdzimy je na piśmie. W szczególności nasze milczenie w sprawie tak odmiennych warunków nie oznacza uznania ani zgody, nawet w przyszłych umowach. Nasze warunki dostawy i montażu obowiązują w miejsce wszelkich warunków zakupu klienta, nawet jeśli przyjęcie zamówienia oznacza bezwarunkową akceptację warunków zakupu lub jeśli zapewniamy dostawę po poinformowaniu nas przez klienta o ważności jego ogólnych warunków zakupu, chyba że wyraźnie to postanowiliśmy. Zrzekamy się ważności naszych warunków dostawy i montażu.

 4. Nasze oferty mogą ulec zmianie. Umowa zostaje zawarta dopiero po naszym pisemnym potwierdzeniu zamówienia. Ostateczny zakres naszych usług określa pisemne potwierdzenie zamówienia wraz z pisemnymi załącznikami.

 5. Indywidualne ustalenia zawarte z klientem w indywidualnych przypadkach (w tym dodatkowe ustalenia, uzupełnienia i zmiany) mają zawsze pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami dostawy i montażu. O ile nie udowodniono inaczej, o treści takich umów decyduje pisemna umowa lub nasze pisemne potwierdzenie.

 6. Dostarczone przez nas dokumenty i informacje, takie jak ilustracje, rysunki, wagi i wymiary, są wiążące tylko wtedy, gdy wyraźnie wymienimy je w ramach umowy lub wyraźnie się na nie powołamy.

 7. Formę pisemną można przesłać faksem, ale nie w formie elektronicznej § 126a BGB lub formularz tekstowy zgodnie z § 126b BGB można zastąpić.

 8. Nasze warunki dostawy i montażu nie są przeznaczone do stosowania przez konsumentów w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

II.Ceny i płatność

O ile w umowie nie określono inaczej, nasze ceny są cenami w euro netto plus obowiązujący podatek obrotowy.

Kosztorysy są wiążące wyłącznie w formie pisemnej. O ile nie uzgodniono inaczej, Klient jest zobowiązany dokonać płatności w następujący sposób:

 • 30% zadatku po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia,

 • 30% po serwisie lub zgłoszeniu rozpoczęcia montażu w odniesieniu do głównych części,

 • 30% po wykonaniu lub zgłoszeniu gotowości do dostawy/odbioru

 • pozostała kwota po przeniesieniu ryzyka.

 

 1. Instalacje, naprawy i inne usługi są rozliczane według aktualnych stawek rozliczeniowych, które można u nas uzyskać. Za pracę poza normalnymi godzinami pracy obowiązują dopłaty. Czas podróży i oczekiwania uważa się za godziny pracy.

 2. Płatności należy dokonać na jedno z naszych kont bez żadnych potrąceń.

 3. Klient ma prawo do zatrzymania lub potrącenia wyłącznie w przypadku roszczeń wzajemnych, które nie są kwestionowane lub zostały prawomocnie stwierdzone.

 4. Płatności od klientów są wymagalne po otrzymaniu naszej faktury. Klient zalega z płatnością w ciągu 10 dni od otrzymania faktury bez dodatkowego przypomnienia.

 5. Ceny zawarte w ofercie obowiązują wyłącznie przy zamówieniu pełnego zakresu oferowanych usług.

III.Wykonanie, przeniesienie ryzyka, akceptacja

 1. Zastrzegamy sobie prawo do świadczenia uzasadnionych usług częściowych.

 2. Incoterms 2020 uznaje się za zaakceptowane. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawy realizowane są EXW z miejsca produkcji. Wszelkie dodatkowe koszty, takie jak opakowanie, załadunek, transport i ubezpieczenie, nie są wliczone w cenę i, jeśli nie uzgodniono inaczej, ponosi je klient. Podobnie klient musi ponieść wszelkiego rodzaju podatki, cła, opłaty i cła.

 3. W przypadku usług pracowniczych ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia przechodzi na klienta z chwilą odbioru. Jeżeli Klient podejmuje się transportu rzeczy z miejsca produkcji do miejsca użytkowania, musi ponosić ryzyko w czasie trwania transportu.

 4. Przepisy dotyczące przejścia ryzyka obowiązują również w przypadku świadczenia przez nas usług częściowych lub dalszych usług.

 5. Jeżeli usługa lub odbiór opóźnia się lub nie następuje na skutek okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na Klienta z dniem zgłoszenia chęci wykonania lub odbioru. Zobowiązujemy się do wykupienia ubezpieczenia żądanego przez Klienta na jego koszt.

 6. Klient nie może odmówić przyjęcia usługi w przypadku nieistotnych wad i odchyleń ilościowych, bez uszczerbku dla jego praw wynikających z punktu X.

IV Obowiązki współpracy

 1. Klient przekaże nam na swój koszt wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do terminowego i kompletnego świadczenia usług umownych, a także terminowo i kompleksowo przekaże nam na swój koszt wszystkie swoje zobowiązania umowne do współpracy.

 2. Klient dostarczając oprogramowanie do symulacji realistycznej (oprogramowanie symulacyjne) ma obowiązek uprzedniej weryfikacji wyników symulacji na swoim rzeczywistym systemie w środowisku testowym, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa lub innych właściwych przepisów. W związku z tym klient musi samodzielnie przeprowadzić odpowiednią ocenę ryzyka systemów lub komponentów.

 3. Klient odpowiednio przygotowuje swoje środowisko pracy do korzystania z oprogramowania oraz nieodpłatnie uczestniczy w realizacji zamówienia, w szczególności udostępniając pracowników, systemy informatyczne, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny.

V.Kontrola eksportu

 1. Jeżeli nasza usługa objęta jest rządowymi przepisami eksportowymi, jest to uzależnione od uzyskania przez nas niezbędnych zezwoleń.

 2. Klient ma obowiązek przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących kontroli (re-)eksportu naszych usług. Klient nie będzie eksportować, reeksportować, przekazywać ani przekazywać naszych usług lub komponentów – jeśli jest do tego upoważniony – bez przestrzegania obowiązujących przepisów. Klient zwalnia nas z odpowiedzialności za wszelkie szkody i wydatki wynikające z zawinionego naruszenia obowiązków, o których mowa w V.2 powyżej. Jeżeli będzie to konieczne ze względu na przepisy kontroli eksportu, Klient na nasze żądanie niezwłocznie przekaże wszelkie informacje o odbiorcy, miejscu pobytu i przeznaczeniu usługi lub jej poszczególnych elementów.

VI Zatrzymanie tytułu własności

 1. Własność przedmiotów dostawy przechodzi na klienta dopiero po całkowitej zapłacie za nie.

 2. Jeżeli ważność zastrzeżenia własności w kraju przeznaczenia jest powiązana ze specjalnymi wymogami lub specjalnymi wymogami formalnymi, klient musi zadbać o ich spełnienie.

 3. Klientowi nie wolno zastawiać, sprzedawać ani cedować przedmiotu dostawy na zabezpieczenie przed przeniesieniem własności. W przypadku zajęcia, konfiskaty lub innych rozporządzeń przez osoby trzecie, klient ma obowiązek wskazać naszą własność i natychmiast nas o tym powiadomić.

 4. Jeżeli Klient zachowuje się niezgodnie z umową, w szczególności jeśli Klient zalega z płatnością, po odstąpieniu od umowy jesteśmy uprawnieni do odebrania wszystkich zastrzeżonych towarów. W takim przypadku Klient ma obowiązek bezzwłocznie go zwrócić i ponosi koszty transportu niezbędne do jego odbioru

 5. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że nasze roszczenie do ceny zakupu jest zagrożone w związku z niemożnością wykonania świadczenia przez Klienta, jesteśmy uprawnieni zgodnie z przepisami ustawowymi do odmowy wykonania świadczenia i – w razie potrzeby po wyznaczeniu terminu – do odstąpienia od umowy kontrakt. W przypadku umów na wykonanie rzeczy nieuzasadnionych (przedmioty na zamówienie) możemy zgłosić natychmiastowe odstąpienie od umowy; Regulacje prawne dotyczące zwolnienia z wyznaczania terminu pozostają nienaruszone.

 6. Jeśli klient ma siedzibę w Republice Federalnej Niemiec, obowiązują również następujące zasady:Odstępstwo od sekcji VI.1. Zastrzegamy sobie prawo własności przedmiotów dostawy do czasu zaspokojenia wszystkich naszych roszczeń wobec klienta wynikających z bieżących stosunków handlowych.

 7. Odstępstwo od sekcji VI.2. Na poniższych warunkach klient jest uprawniony do odsprzedaży lub przetwarzania przedmiotów dostawy podlegających zastrzeżeniu własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Jest on zobowiązany do odsprzedaży przedmiotów dostawy z zastrzeżeniem zastrzeżenia własności, jeśli przedmioty dostawy nie zostaną natychmiast w całości opłacone przez zewnętrznego nabywcę. Prawo do odsprzedaży nie obowiązuje już w przypadku zwłoki Klienta w zapłacie. Z chwilą zawarcia umowy Klient ceduje na nas wszelkie roszczenia wynikające z odsprzedaży lub z innych podstaw prawnych. W przypadku powstania współwłasności, cesja obejmuje jedynie część wierzytelności odpowiadającą naszej współwłasności.

 8. Nawet po cesji klient pozostaje uprawniony do ściągania scedowanych na nas wierzytelności, o ile wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec nas zgodnie z umową. W każdej chwili możemy żądać, aby Klient poinformował nas o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach. W takim przypadku Klient ma obowiązek przekazać nam wszystkie informacje potrzebne do windykacji, przekazać niezbędne dokumenty oraz poinformować dłużnika o cesji.

 9. Przetwarzanie towaru zastrzeżonego odbywa się zawsze w naszym imieniu przez Klienta. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie zmieszany, zmieszany, połączony lub przetworzony z innymi rzeczami niebędącymi naszą własnością, nabywamy (współ)własność nowej rzeczy w stosunku wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do pozostałych przetworzonych w danym momencie przedmiotów przetwarzania. Jeżeli nasze towary zostaną zmieszane, zmieszane, połączone lub przetworzone z innymi ruchomymi przedmiotami w celu utworzenia jednolitej rzeczy, a ta druga rzecz będzie postrzegana jako rzecz główna, przyjmuje się, że klient przenosi na nas własność proporcjonalnie w zakresie, w jakim główny przedmiot należy do niego. Klient zachowuje dla nas nieruchomość lub współwłasność. Dla Rzecz powstała w wyniku zmieszania, zmieszania, połączenia lub przetworzenia jest poza tym tożsama z rzeczą zastrzeżoną.

 10. Na życzenie Klienta zobowiązujemy się zwolnić przysługujące nam zabezpieczenia w zakresie i według naszego uznania w zakresie, w jakim ich wartość fakturowa przekracza nasze zaległe (pozostałe) roszczenia o więcej niż 10%, nie tylko tymczasowo.

 11. Jeśli nasze przedmioty dostawy są trwale połączone z ziemią lub wsadzone do budynku, połączenie lub wstawienie ma jedynie charakter tymczasowy.

VII.Okres wykonania

 1. Dotrzymanie uzgodnionego terminu świadczenia usług wymaga wyjaśnienia wszelkich kwestii handlowych i technicznych pomiędzy nami a klientem oraz wywiązania się przez klienta ze wszystkich swoich zobowiązań. Jeżeli tak się nie stanie, okres realizacji zostanie odpowiednio przedłużony. Nie dotyczy to sytuacji, gdy za opóźnienie odpowiadamy my. Jeżeli niedotrzymanie ustalonych terminów wynika z fnieterminowa lub prawidłowa dostawa własna,

 2. Wirusy i inne ataki osób trzecich na nasz system informatyczny, o ile nastąpiły pomimo zachowania zwykłej staranności w zakresie środków ochronnych,

 3. przeszkody wynikające z odpowiednich krajowych i międzynarodowych przepisów prawa handlu zagranicznego, lub

 4. siła wyższa, spory pracownicze, opóźnienia w uzyskaniu zgód rządowych lub inne zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą terminy ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Dotyczy to również sytuacji, w której spóźniamy się ze świadczeniem naszych usług. O wszelkich zauważalnych opóźnieniach będziemy Państwa informować.

 5. Termin wykonania świadczenia jest zachowany, jeżeli chęć wykonania świadczenia została zgłoszona przed jego upływem. Jeżeli ma nastąpić odbiór, decydująca jest data odbioru, alternatywnie nasze zgłoszenie gotowości do odbioru.

 6. Jeżeli realizacja lub odbiór usługi opóźnia się z przyczyn leżących po stronie Klienta, zostaną naliczone koszty powstałe w wyniku opóźnienia. Prawo do dochodzenia dalszych odszkodowań pozostaje zastrzeżone.

 7. Zastrzegamy sobie prawo, po wyznaczeniu i bezowocnym upływie rozsądnego terminu wykonania lub odbioru, zbycia usługi w innym miejscu i zapewnienia jej Klientowi w odpowiednio przedłużonym terminie.

 

 

VIII. Opóźnienia w wykonaniu, niemożność

 1. Jeżeli popadniemy w zwłokę i w rezultacie klient poniesie szkodę, ma on prawo żądać ryczałtowego odszkodowania za opóźnienie. Od chwili otrzymania przez nas reklamacji na piśmie, odszkodowanie za opóźnienie wynosi 0,5% za każdy pełny tydzień opóźnienia, ale łącznie maksymalnie 5% wartości tej części całkowitego świadczenia, która nie została wykonana w dniu lub zgodnie z umową, powstałe w wyniku opóźnienia.

 2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w zakresie przepisów ustawowych, jeżeli – biorąc pod uwagę ustawowe wyjątkowe przypadki – rozsądny termin wyznaczony nam na wykonanie usługi upłynie bez skutku. Klient zobowiązuje się na nasze żądanie zgłosić w rozsądnym terminie, czy korzysta z prawa do odstąpienia od umowy.

 3. Dalsze roszczenia wynikające z opóźnienia w wykonaniu ustalane są wyłącznie zgodnie z § XI.

 4. Klient może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu, jeżeli przed przejściem ryzyka cała usługa stanie się dla nas niemożliwa. Klient może odstąpić od umowy, jeżeli w chwili składania zamówienia wykonanie części usługi stało się niemożliwe, a ma on prawnie uzasadniony interes w odrzuceniu części usługi. Jeżeli tak nie jest, Klient jest zobowiązany zapłacić cenę umowną obowiązującą za usługę częściową. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie tego zrobić.

 5. Jeżeli niemożność lub niemożność wystąpią w czasie opóźnienia w odbiorze lub jeżeli za te okoliczności odpowiada wyłącznie lub w przeważającej części klient, pozostaje on zobowiązany do naprawienia szkody.

 

IX Akceptacja

 1. Nasze prace uważa się za odebrane po upływie 2 tygodni od naszego zgłoszenia gotowości do odbioru, chyba że w tym terminie Zleceniodawca zgłosi pisemnie istotne wady.

 2. Klient ma prawo odmówić odbioru tylko wtedy, gdy wada eliminuje lub znacznie zmniejsza zwykłe i/lub umownie określone użytkowanie dzieła i/lub jego wartość. Jeżeli utwór ma wady, które nie uzasadniają odmowy odbioru, odbiór musi nastąpić pod warunkiem usunięcia wady.

 3. Odmowa odbioru lub zastrzeżenia co do odbioru muszą być dokonane niezwłocznie w formie pisemnej, podając i opisując reklamowaną wadę.

 4. Użycie przez Klienta przedmiotu dostawy lub przedmiotu związanego z usługą uważa się za akceptację.

 

 

X. Roszczenia z tytułu wad

 1. W przypadku wystąpienia wad rzeczowych i prawnych Klientowi przysługują następujące roszczenia:

  • Roszczenia klienta z tytułu wad wymagają, aby prawidłowo wypełnił on swoje obowiązki w zakresie kontroli i zgłoszenia wad zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

  • Według naszego uznania dostarczymy rzecz wolną od wad lub wadę usunącą, pod warunkiem, że przedmiot dostawy został już dostarczony w chwili przejścia ryzyka zgodnie z rozdziałem III. był ewidentnie wadliwy

  • Klient ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wady i zgłosić je w formie pisemnej, podając i opisując reklamowaną wadę. Zastrzegamy sobie prawo własności części wymienionych w procesie wymiany.

  • Roszczenia z tytułu wad nie powstają na skutek przyczyn, których nie można przypisać np. naszej winie

  • Naturalne zużycie, nadmierne obciążenie, niewłaściwe interwencje lub prace naprawcze ze strony klienta lub osób trzecich, niekompletne lub błędne informacje przekazane przez klienta, niewłaściwe lub niewłaściwe użycie, nieprawidłowa obsługa, montaż lub uruchomienie, nieprawidłowe lub niedbałe traktowanie, niewłaściwe konserwacja, użycie nieodpowiednich środków eksploatacyjnych/materiałów zastępczych, wadliwe prace budowlane, nieodpowiednie podłoże, nieznane nam szkodliwe warunki środowiskowe, wpływy chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne, zmiany w dostawie dokonane bez naszej zgody.

  • Ponadto roszczenia z tytułu wad nie powstają w przypadku, gdy dostarczone oprogramowanie zostało przez Klienta połączone z oprogramowaniem podmiotów trzecich i takie oprogramowanie podmiotów trzecich nie jest z tym oprogramowaniem kompatybilne, ani jeżeli wady powstały na skutek niezgodnego z umową użytkowania lub wskutek nieprawidłowej obsługi oprogramowania przez Klienta. Roszczenia z tytułu wad nie powstają w przypadku, gdy Klient nie korzysta z wymaganej konfiguracji systemu, w szczególności infrastruktury, sprzętu komputerowego, systemu operacyjnego i bazy danych

  • Klient musi dać nam czas i możliwość niezbędne do późniejszej realizacji. Jeżeli nie otrzymamy takiej możliwości, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje. Tylko w pilnych przypadkach, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo eksploatacji lub aby zapobiec nieproporcjonalnym szkodom, o których należy nas natychmiast poinformować, klient ma prawo do usunięcia wady samodzielnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej i żądania od nas zwrotu niezbędnych wydatków . Prawo do samodzielnego wykonania tego świadczenia nie istnieje, jeżeli zgodnie z przepisami ustawowymi byliśmy uprawnieni do odmowy późniejszego wykonania.

  • W przypadku świadczenia uzupełniającego, jeśli reklamacja okaże się zasadna, zwrócimy Ci koszty, które zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani ponieść, pod warunkiem, że nie wzrosną one w związku z dostarczeniem przedmiotu dostawy w inne miejsce niż miejsce wykonania. Świadczenie uzupełniające nie obejmuje usunięcia wadliwych rzeczy ani ponownego montażu, jeżeli pierwotnie nie byliśmy zobowiązani do ich montażu.

  • W przypadkach, gdy Klient ponosi zawinioną odpowiedzialność za wady, w szczególności w wyniku nie dopełnienia swojego obowiązku unikania szkód i ograniczania szkód, po późniejszym wykonaniu mamy prawo do odszkodowania odpowiadającego przyczynie leżącej po stronie Klienta.

  • Jeżeli z powodu wady bezskutecznie upłynie rozsądny termin na wykonanie późniejszej usługi, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy – z uwzględnieniem ustawowych wyjątkowych przypadków. Jeżeli wada jest nieistotna, Klient ma jedynie prawo do obniżenia ceny umownej. W innym przypadku wyłączone jest prawo do obniżenia ceny umownej

  • W przypadku montażu, napraw i innych usług obowiązuje sekcja X.1.g. sekcja XV.9.

  • Jeżeli wykorzystanie dostawy w terminach określonych w § Warunkach lub w rozsądnym terminie nie jest możliwe, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy.W wyznaczonym terminie zwolnimy Klienta z bezspornych lub prawomocnie ustalonych roszczeń odpowiednich podmiotów praw majątkowych.

  • Nasze w Rozdziale X.1.i. Obowiązki, o których mowa powyżej, mają charakter ostateczny, z zastrzeżeniem ust

  • Prawo do świadczenia uzupełniającego z tytułu naruszenia praw majątkowych lub praw autorskich istnieje tylko wtedy, gdy:

 • Klient niezwłocznie poinformuje nas o tym w formie pisemnej, podając i opisując dochodzone prawa własności intelektualnej lub naruszenia praw autorskich,

 • Klient wspiera nas w odpowiednim zakresie w obronie dochodzonych roszczeń lub pozwala na dokonanie działań modyfikacyjnych zgodnie z punktem X1.i. pozwala,

 • Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich środków obronnych, w tym ugody pozasądowej,

 • ochrona lub naruszenie praw autorskich nie opiera się na instrukcji lub specyfikacji Klienta,

 • naruszenie praw majątkowych lub praw autorskich nie nastąpiło wskutek dokonania przez Klienta niedozwolonych zmian w dostawie lub wykorzystania jej w sposób niezgodny z umową.

2. Wszelkie inne roszczenia z tytułu wad (w szczególności o naprawienie szkody, która nie powstała na skutek samej dostawy) ustalane są wyłącznie zgodnie z ust. XI. i XV. 9.

 

3. Przy sprzedaży towaru używanego wykluczone są roszczenia z tytułu wad, chyba że odpowiedzialność wynika z przepisów prawa.

 

XI.Odpowiedzialność

 1. Ponosimy odpowiedzialność, nawet w przypadku szkód powstałych na skutek naruszenia obowiązków podczas negocjacji umownych, niezależnie od podstawy prawnej (w szczególności również za naprawienie szkód, które nie powstały na skutek samej dostawy) wyłącznie za:

 • zamiar;

 • zawinione naruszenie istotnych obowiązków umownych; „Istotne zobowiązania umowne” to zobowiązania chroniące istotne umowne pozycje prawne klienta, które umowa musi mu przyznać zgodnie ze swoją treścią i celem; Istotne są także te zobowiązania umowne, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu klient regularnie ufa i może polegać;

 • rażące zaniedbania ze strony organów wykonawczych lub pracowników wyższego szczebla;

 • zawinione naruszenie życia, ciała i zdrowia;

 • wady, które podstępnie zatailiśmy;

 • Naruszenie przyjętych przez nas gwarancji jakości i/lub trwałości;

 • Uszkodzenie ciała lub uszkodzenie mienia w zakresie, w jakim odpowiedzialność za przedmioty używane prywatnie ma zastosowanie zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.

​2. ​Klient będzie wykonywał odpowiednie i regularne kopie zapasowe danych, w szczególności w formie kopii zapasowych, które są dostępne w każdej chwili i można je przywrócić. Za utratę danych i ich przywrócenie odpowiadamy tylko wtedy, gdy takiej utraty nie można było uniknąć poprzez zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczenia danych ze strony klienta. Klient ponosi ciężar dowodu w przypadku regularnie przeprowadzanych działań w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie danych, za które odpowiadamy ogranicza się do wysiłku, jaki byłby niezbędny, gdyby Klient prawidłowo wykonał kopię zapasową danych w celu przywrócenia danych z kopii zapasowej materiału danych

Odszkodowanie za czyste straty finansowe jest ograniczone ogólnymi zasadami dobrej wiary, np. w przypadkach dysproporcji pomiędzy kwotą nakazu a wysokością szkody

 1. Wszelka dalsza odpowiedzialność – z jakichkolwiek przyczyn prawnych – w szczególności za naprawienie szkód, które nie wynikają z samego przedmiotu dostawy, jest wykluczona.

 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wad, za które odpowiada § X.1.c. nie powstają żadne roszczenia z tytułu wad.

 3. W przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych ponosimy odpowiedzialność także za rażące niedbalstwo ze strony pracowników na stanowiskach niewykonawczych oraz za drobne niedbalstwa; W tym ostatnim przypadku odpowiedzialność ogranicza się do szkód typowych dla umowy i racjonalnie przewidywalnych.

 

XII Roszczenia z umowy ubezpieczeniowej

W zakresie, w jakim mamy bezpośrednie roszczenia wobec ubezpieczyciela klienta z tytułu naszych usług jako współubezpieczonego, klient udzielił nam już zgody na dochodzenie tych roszczeń.

 

XIII.Oprogramowanie: zakres dostawy i prawa użytkowania oraz prawo do informacji

 1. Jeśli oprogramowanie wchodzi w zakres dostawy systemu lub maszyny, klientowi przysługują następujące prawa użytkowania. Nie jesteśmy zobowiązani do żadnych szkoleń, wsparcia, konserwacji ani zapewniania aktualizacji lub ulepszeń. Usługi takie mogą być uzgadniane oddzielnie w umowie.

 

Klientowi przysługują następujące prawa do korzystania:

 

 • Warunki licencji tych producentów mają zastosowanie do programów innych producentów. Dotyczy to również licencji open source, jeżeli komponent oprogramowania podlega licencji open source. O ile licencja nie wiąże się z obowiązkiem przekazania warunków licencji i innych obowiązkowych informacji, na żądanie klienta udostępnimy warunki zewnętrznych producentów.

 • Klient otrzymuje proste, nieprzenoszalne i niewyłączne, nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo do korzystania z oprogramowania i dokumentacji od chwili ich udostępnienia. O ile nie uzgodniono inaczej, rodzaj licencji wynika z umowy. Odpowiedni rodzaj licencji obejmuje następujący zakres stosowania:

 aa.  Dzięki licencji sprzętowej Klient jest uprawniony do zainstalowania i używania oprogramowania na komputerze, do którego otrzymał klucz licencyjny.

bb.  W przypadku licencji zależnej od użytkownika prawo użytkowania jest ograniczone do określonej w umowie liczby pełnoprawnych jednoczesnych użytkowników klienckich, co oznacza, że z prawa użytkowania może korzystać wyłącznie określona jednocześnie maksymalna liczba użytkowników.

cc.  W przypadku licencji imiennego użytkownika, tylko osoby wymienione w umowie są uprawnione do jednoczesnego korzystania z oprogramowania.

dd.  Dzięki licencji grupowej klient może korzystać z oprogramowania we wszystkich spółkach z nim powiązanych w rozumieniu § 15 i nast. AktG („spółka należąca do grupy”). Obejmuje to prawo wszystkich pracowników spółek grupy do korzystania z oprogramowania bez żadnych ograniczeń co do ich liczby. Można stwierdzić, że w przypadku zwiększenia o znaczną liczbę pracowników klient musi zakupić dodatkowe licencje lokalizacyjne.

 

 1. Informacje o prawach autorskich, znaki towarowe i inne zastrzeżenia prawne, numery seryjne lub inne funkcje nie mogą być usuwane, zmieniane, zasłaniane ani ukrywane i należy je zawsze zachować podczas tworzenia kopii zapasowych.

 2.  Prawo korzystania z oprogramowania nie obejmuje w szczególności prawa do jego redagowania, tłumaczenia, wynajmowania i wypożyczania oraz rozpowszechniania, publicznego wyświetlania i udostępniania on-line osobom trzecim poza firmą Klienta; Ponadto prawo użytkowania nie obejmuje prawa do reprodukcji, chyba że jest to konieczne do zamierzonego celu lub do wykonania kopii zapasowych. Używanie oprogramowania w outsourcingu, biurze usług, operacjach ASP lub podobnych jest niedozwolone. Przenoszenie praw do użytkowania na osoby trzecie jest niedozwolone, chyba że osobami trzecimi są partnerzy biznesowi Klienta działający na zlecenie Klienta, którzy potrzebują dostępu do oprogramowania w celu realizacji zamówienia oraz w celach operacyjnych Klienta, przy czym korzystanie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dostęp do ekranu i jest dozwolony wyłącznie w związku z użytkowaniem przez klienta.

 3. Oprogramowanie może zostać udostępnione osobom trzecim wyłącznie na jednolitych zasadach i po pisemnym powiadomieniu o udostępnieniu. Klient ma obowiązek całkowicie i trwale zaprzestać korzystania z oprogramowania, a także przekazać wszelkie kopie osobie trzeciej lub je zniszczyć. Niniejsze warunki licencji należy również przekazać osobom trzecim.

 4. Klient nie ma prawa przekazywać i wykorzystywać kodu źródłowego oprogramowania oraz dokumentacji kodu źródłowego. Klientowi nie wolno dekompilować, dezasemblować ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego oprogramowania w celu uzyskania kodu źródłowego; Artykuł 69e ustawy o prawie autorskim pozostaje nienaruszony

 5. Klient będzie prowadził odpowiednią dokumentację dotyczącą korzystania z oprogramowania, w szczególności autoryzowanych użytkowników i miejsc instalacji, a także wykorzystywanego środowiska sprzętowego i oprogramowania, a także na żądanie przekaże nam informacje w tym zakresie. Klient zgadza się, że jesteśmy uprawnieni do zaangażowania naszych własnych pracowników lub niezależnych stron trzecich, z których każda jest zobowiązana do zachowania poufności, do przeglądu (w tym przeglądu ręcznego i/lub metodami elektronicznymi) dokumentacji, systemów i aktywów klienta w tym celu w celu potwierdzenia aby instalacja i użytkowanie oprogramowania przez Klienta odbywało się zgodnie z postanowieniami obowiązujących od nas licencji. Klient przekaże nam wszystkie dokumenty i informacje, o które poprosimy, w ciągu 30 dni od złożenia odpowiedniego wniosku. Poniesiemy koszty tego przeglądu, chyba że przegląd ten wykaże istotne naruszenie umowy.

 

XIV Okres przedawnienia

 1. Roszczenia Klienta z tytułu wad przedawniają się po upływie 12 miesięcy od przejścia ryzyka.

 2. Roszczenia Klienta z tytułu wad wynikających z wad budynków lub robót, których powodzenie polega na świadczeniu usług planowania lub monitorowania budynków, przedawniają się z upływem 5 lat od przejścia ryzyka.

 3. Z wyjątkiem sekcji XIV.4. Wszelkie inne roszczenia Klienta ulegają przedawnieniu- z jakichkolwiek przyczyn prawnych - w terminie 12 miesięcy od przejścia ryzyka.

 4. Za obrażenia życia, ciała lub zdrowia; rażące niedbałe zachowanie organów wykonawczych lub pracowników wyższego szczebla; zamierzone lub złośliwe zachowanie; zawinione naruszenie istotnych obowiązków umownych; Gwarancje i roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt podlegają natomiast ustawowym terminom przedawnienia.

 5. Początek biegu przedawnienia określają przepisy ustawowe.

 

XV.Montaże, naprawy i inne usługi

W przypadku montażu, napraw i innych usług obowiązuje także:

 

 1. Klient ma obowiązek na własny koszt poinformować nasz personel o istniejących przepisach bezpieczeństwa i zagrożeniach oraz podjąć wszelkie niezbędne środki w celu ochrony osób i mienia w miejscu pracy.

 2. Klient jest zobowiązany do wsparcia naszej załogi w realizacji prac w niezbędnym zakresie na własny koszt oraz zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy, takiej jak przygotowanie placu budowy, zapewnienie narzędzi i sprzętu dźwigowego, zapewnienie wody i prądu itp.

 3. Pomoc klienta musi zapewnić, że nasza praca będzie mogła rozpocząć się natychmiast po przybyciu naszego personelu i być wykonana bez zwłoki aż do odbioru.

 4. Jeżeli Klient nie dopełni swoich obowiązków, jesteśmy uprawnieni, ale nie zobowiązani, do przeprowadzenia w jego imieniu i na jego koszt czynności ciążących na kliencie.

 5. Jeśli usługa nie może zostać wykonana z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności, usługi już wykonane przez nas i poniesione wydatki muszą zostać zrekompensowane przez klienta.

 6. Części wymienione w procesie wymiany stają się naszą własnością.

 7. Jeżeli przed odbiorem usługa nie powiodła się lub uległa pogorszeniu nie z naszej winy, klient ma obowiązek zwrócić nam cenę pomniejszoną o wszelkie zaoszczędzone wydatki.

 8. Wiążące są wyłącznie terminy naprawy lub montażu potwierdzone przez nas na piśmie.

 9. W przypadku montażu, napraw i innych usług klientowi przysługuje rabat w zakresie przepisów ustawowych, jeżeli – biorąc pod uwagę ustawowe wyjątkowe przypadki – rozsądny termin wyznaczony nam na wykonanie usługi upłynie bez skutku. Prawo do obniżki przysługuje także w innych przypadkach, gdy wady nie można usunąć. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy mimo obniżki montaż, naprawy i inne usługi w sposób oczywisty nie są dla niego interesujące.

 10. Jeżeli dostarczone przez nas urządzenia lub narzędzia ulegną uszkodzeniu na miejscu montażu nie z naszej winy lub zaginą nie z naszej winy, Klient ma obowiązek naprawienia tej szkody. Uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem nie są brane pod uwagę.

 

XVI.Własność informacji i poufność

 1. Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do wszelkich przekazanych informacji i dokumentów (np. próbek, kosztorysów, rysunków, dokumentacji) – także w formie elektronicznej. Na nasze żądanie muszą zostać nam zwrócone niezwłocznie i w całości.

 2. Wszelkie przekazane przez nas informacje należy zachować w tajemnicy przed osobami trzecimi, o ile nie są one w sposób oczywisty publicznie znane i można je udostępniać wyłącznie wewnętrznie tym pracownikom, którzy potrzebują ich do wypełnienia swoich obowiązków i którzy są również zobowiązani do zachowania tajemnicy.

 3. Jako informacja w rozumieniu XVI. 2 dotyczy – tytułem przykładu, ale nie wyłącznie – każdego dokumentu, każdego oprogramowania łącznie z kodem źródłowym, każdej tajemnicy przedsiębiorstwa, każdej informacji oraz wszelkich danych lub innych niepublicznie dostępnych informacji dotyczących produktów, procesów, know-how, projekty, formuły, algorytmy, wersje robocze, opracowania, badania, programy komputerowe lub części programów komputerowych (w tym kod źródłowy), interfejsy, bazy danych i inne dzieła chronione prawem autorskim lub wszelkie inne informacje dotyczące naszej działalności oraz naszych pracowników, konsultantów, licencjodawców i cesjonariuszy, w formie pisemnej, elektronicznej, w formie fizycznej, ustnej lub przekazanej w innej formie.

 

XVII Prawo właściwe, miejsce jurysdykcji

 1. Jeśli klient ma siedzibę na terenie Republiki Federalnej Niemiec, miejscem jurysdykcji jest siedziba naszej firmy. Zastrzegamy sobie prawo do złożenia pozwu w siedzibie klienta.

 2. Jeżeli klient ma siedzibę poza Republiką Federalną Niemiec, postępowanie arbitrażowe odbędzie się w Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym ICC. Decyzja jest ostateczna. Musi o tym zadecydować i uzasadnić trzech sędziów. Zaangażowanie naszego ubezpieczyciela jest możliwe zgodnie z zakresem zaangażowania w zwykły proces prawny. Zastrzegamy sobie prawo do złożenia pozwu w ustawowym miejscu jurysdykcji.

 3. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem wszelkich norm kolizyjnych i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

 

XVIII.Utylizacja dostarczonego towaru, zasady ogólne

 

 1. Klient przyjmuje na siebie obowiązek prawidłowej utylizacji dostarczonego towaru po zakończeniu jego użytkowania na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient zwalnia nas z wszelkich istniejących obowiązków odbioru i/lub utylizacji z naszej strony oraz wszelkich powiązanych roszczeń ze strony osób trzecich. W zakresie ustawy o sprzęcie elektrycznym i sprzęcie elektrycznym (ElektroG) klient zwalnia nas ze wszystkich obowiązków zgodnie z § 19 ElektroG (obowiązek zwrotu i utylizacji). Klient ma obowiązek umownie zobowiązać handlowe osoby trzecie, którym przekazuje dostarczony towar, że dostarczony towar po zakończeniu jego użytkowania zostanie właściwie zutylizowany na jego własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz że zostanie nałożony odpowiedni dalszy obowiązek w przypadku ponownego przekazania towaru. Jeżeli Klient nie zobowiąże umownie osób trzecich, którym przekazuje dostarczony towar, do przyjęcia obowiązku pozbycia się towaru i kontynuowania tego, Klient jest zobowiązany do odebrania dostarczonego towaru na własny koszt po zakończeniu użytkowania i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jesteśmy zabezpieczeni przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich. Klientowi w żadnym wypadku nie wolno przekazywać dostarczonego towaru prywatnym osobom trzecim ze względu na jego klasyfikację jako towaru wykorzystywanego wyłącznie do celów handlowych. Nasze roszczenie o przyjęcie/odszkodowanie ze strony klienta wygasa dopiero po dwóch latach od ostatecznego zakończenia użytkowania dostarczonego towaru. Dwuletni okres zawieszenia biegu rozpoczyna się najwcześniej w momencie otrzymania przez nas pisemnego powiadomienia od Klienta o zakończeniu użytkowania. Klient ma obowiązek przesłać nam to pisemne powiadomienie niezwłocznie po zakończeniu użytkowania. Jesteśmy uprawnieni do zażądania od klienta odpowiedniego dowodu utylizacji.

 2. Klient ma obowiązek ponieść wszystkie podatki, opłaty i obciążenia związane ze świadczeniem usługi poza granicami Republiki Federalnej Niemiec i w razie potrzeby zwrócić nam je.

 3. Wszelkie opakowania, w szczególności opakowania transportowe, nie będą odbierane. Klient ma obowiązek zadbać na własny koszt o prawidłową utylizację opakowania.

 4. Klient musi na własny koszt uzyskać pozwolenia i/lub dokumenty eksportowe i importowe wymagane do korzystania z produktów.

 5. Przestrzegamy przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych klientów.

 6. Miejscem wykonania i wypełnienia zobowiązań Klienta wobec nas jest siedziba naszej firmy.

 7. Jeżeli poszczególne warunki niniejszych warunków lub umowy są lub staną się całkowicie lub częściowo nieskuteczne, pozostałe warunki pozostają nienaruszone.

 

 MAKA Systems GmbH

Nersingen, luty 2023 r

WARUNKI DOSTAWY I MONTAŻU

bottom of page