top of page
Menschen beim Feiern

Deklaracja zasad praw człowieka

PODSTAWOWE POSTAWIENIE

MAKA Systems to wiodący na świecie producent maszyn i urządzeń z dużą wiedzą specjalistyczną w obszarach automatyzacji i cyfryzacji/Przemysłu 4.0. Nasze produkty, systemy i usługi umożliwiają wysoce wydajne i oszczędzające zasoby procesy produkcyjne w różnych gałęziach przemysłu. Zaopatrujemy branże takie jak motoryzacja, budowa maszyn, a także kompozyty metalowe i obróbka drewna. MAKA Systems zatrudnia około 150 pracowników i posiada 3 lokalizacje w Niemczech i Chinach.

 

Jako firma globalna szanujemy prawa człowieka, takie jak te określone w Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Mając ponad 600 dostawców, naszym celem jest zapobieganie naruszeniom praw człowieka w naszym globalnym łańcuchu wartości i promowanie uczciwych warunków pracy. Naszych pracowników, dostawców i partnerów biznesowych traktujemy z szacunkiem i tworzymy struktury odpowiedzialnego tworzenia wartości.

 

ZAKRES

Niniejsza deklaracja polityczna dotycząca poszanowania praw człowieka opisuje nasze podejście do przestrzegania naszego korporacyjnego obowiązku dbałości o prawa człowieka. Zawiera wiążące zasady poszanowania praw człowieka i uczciwych warunków pracy oraz stanowi podstawę naszej odpowiedzialności społecznej w całym naszym łańcuchu wartości.

 

Niniejsze oświadczenie polityczne uzupełnia nasz kodeks postępowania obowiązujący w całej Grupie, naszą politykę dotyczącą ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz naszą politykę dotyczącą środowiska i klimatu. Potwierdza i precyzuje nasz korporacyjny obowiązek dbałości o prawa człowieka w szczególności wobec naszych pracowników, dostawców i partnerów biznesowych, a także ogólnie wobec społeczeństwa.

 

Regularnie sprawdzamy ważność polityki i w razie potrzeby ją aktualizujemy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ POZA GRANICAMI NASZEJ KORPORACYJNOŚCI

MAKA Systems zobowiązuje się do poszanowania praw człowieka i promowania uczciwych warunków pracy – dotyczy to w szczególności traktowania własnych pracowników i bezpośrednich dostawców. W miarę naszych możliwości zobowiązujemy się do wdrażania tych zasad w przypadku dostawców pośrednich i innych partnerów biznesowych. Zależy nam na traktowaniu naszych pracowników, partnerów biznesowych i innych interesariuszy, takich jak inwestorzy, media, politycy, społeczności lokalne i organizacje pozarządowe, z szacunkiem.

 

ODPOWIEDZIALNE TRAKTOWANIE WŁASNYCH PRACOWNIKÓW

W ramach naszej działalności biznesowej zawsze kierujemy się maksymą nie powodowania i przyczyniania się do łamania praw człowieka. Zawsze zachęcamy naszych pracowników do postępowania zgodnie z zasadami wymienionymi na stronie 10. Zasady te obowiązują na całym świecie członków rad nadzorczych i porównywalnych organów kontrolnych, członków zarządu i kierownictwa, menedżerów i wszystkich pracowników MAKA Systems. Dotyczą one także pracowników tymczasowych, czyli osób, które są funkcjonalnie równoważne pracownikom MAKA Systems.

 

Jeśli lokalne prawo obowiązujące w naszych lokalizacjach nakłada szczególne wymagania dotyczące praw człowieka lub praw pracowniczych, mają one zastosowanie. Zasady zawarte w tej deklaracji mają wówczas dodatkowo zastosowanie, nawet jeśli dobrowolnie wykraczają poza lokalne wymogi prawne.

ODPOWIEDZIALNY ŁAŃCUCH DOSTAW (DOSTAWCY BEZPOŚREDNI I POŚREDNI)

MAKA Systems oczekuje od partnerów biznesowych pełnego przestrzegania praw człowieka. W przypadku naszych bezpośrednich dostawców obowiązuje między innymi nasz Kodeks postępowania dla dostawców. Jest to wiążąca część umowy i podstawowy warunek wspólnej współpracy. Nieprzestrzeganie naszych zasad praw człowieka może skutkować podjęciem przez MAKA Systems odpowiednich kroków prawnych. W szczególności MAKA Systems zastrzega sobie prawo do zakończenia relacji biznesowej w przypadku poważnego lub powtarzającego się naruszenia naszych zasad praw człowieka. Można odstąpić od takich kroków, jeśli partner biznesowy przedstawi wiarygodne zapewnienia i może udowodnić, że podjął natychmiastowe środki zaradcze w celu uniknięcia naruszeń w przyszłości. Z pomocą naszychKodeks postępowania W przypadku dostawców zalecamy naszym bezpośrednim dostawcom, aby przekazali nasze oczekiwania także dostawcom pośrednim

 

ZOBOWIĄZANIE NA RZECZ UZNANYCH MIĘDZYNARODOWO NORM, DYREKTYW I STANDARDÓW

MAKA Systems szanuje prawa człowieka i działa zgodnie z zasadami odpowiedzialnego ładu korporacyjnego.

Kluczowe dla nas są następujące frameworki:

 

 • Karta Praw Człowieka ONZ

 • Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka

 • Podstawowe standardy pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO: Międzynarodowa Organizacja Pracy)

 • Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

 • Dziesięć zasad UN Global Compact

 • Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

Popieramy także Agendę ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Zidentyfikowaliśmy osiem Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) w związku z naszą działalnością biznesową i strategią korporacyjną:

 

 • Cel zrównoważonego rozwoju 4: Wysoka jakość edukacji

 • Cel zrównoważonego rozwoju 8: Godna praca i wzrost gospodarczy

 • Cel zrównoważonego rozwoju 9: Przemysł, innowacje i infrastruktura

 • Cel zrównoważonego rozwoju 10: Zmniejszenie nierówności

 • Cel zrównoważonego rozwoju 12: Zrównoważona konsumpcja i produkcja

 • Cel zrównoważonego rozwoju 13: Działania klimatyczne

 • SDG 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

 • SDG 17: Partnerstwa na rzecz osiągnięcia celów

 

Systematycznie zwiększamy nasz wkład w SDGs poprzez ciągłe doskonalenie naszych praktyk biznesowych i produktów, wykorzystywanie nowych możliwości, a jednocześnie skutecznie ograniczanie ewentualnego negatywnego wpływu na prawa człowieka.

 

ORGANIZACJA I OBOWIĄZKI

Ogólna odpowiedzialność za prawa człowieka i ochronę środowiska spoczywa na zarządzie Maka Systems. Obszary Korporacyjnych Zasobów Ludzkich, Zrównoważonego Łańcucha Dostaw i Zrównoważonego Rozwoju Korporacyjnego są przede wszystkim odpowiedzialne za realizację obowiązku staranności. Wspierają je działy Corporate Compliance i Corporate Legal. Dział Korporacyjnych Zasobów Ludzkich jest odpowiedzialny za globalną koordynację działań mających na celu poszanowanie praw człowieka i uczciwe warunki pracy w ramach MAKA Systems. Procesy zapewniające należytą staranność w naszym łańcuchu dostaw są definiowane, wdrażane i śledzone przez międzywydziałowy dział „Zrównoważonego Łańcucha Dostaw”. Dział zrównoważonego rozwoju korporacyjnego, Corporate Sustainability, wspiera koordynację i rozwiązywanie kwestii praw człowieka.

 

Wdrażaniu i weryfikacji przestrzegania naszych zasad należytej staranności w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska towarzyszy i wspiera w całej grupie specjalista ds. praw człowieka w MAKA Systems. Specjalista ds. praw człowieka należy do działu Corporate Sustainability. Informuje zarząd i kierownictwo systemów MAKA  Regularnie (przynajmniej raz w roku) spotykaj się na forum na temat bieżących kwestii związanych z prawami człowieka i wszelkich incydentów.

 

Wszyscy pracownicy  MAKA Systems zobowiązani są do przestrzegania zasad praw człowieka zawartych w niniejszej deklaracji. Za lokalne wdrożenie i przestrzeganie wymogów i zasad należytej staranności określonych tutaj odpowiada odpowiednie kierownictwo spółek grupy.

NALEŻYTA STARANNOŚĆ KORPORACYJNA I ANALIZA RYZYKA

MAKA Systems jest świadoma, że prowadzona przez nią działalność biznesowa może wiązać się z potencjalnym ryzykiem mającym negatywny wpływ na prawa człowieka i środowisko. Co roku i doraźnie badamy możliwy negatywny wpływ naszej działalności biznesowej na osoby powiązane z jednym z naszych obszarów biznesowych, naszymi produktami lub usługami w wyniku relacji biznesowych. Wyniki analizy ryzyka stanowią dla nas podstawę do określenia skutecznych środków zapobiegawczych i zaradczych.

 

W naszym badaniu skupiamy się w szczególności na następujących grupach osób w naszym łańcuchu wartości, na które działalność biznesowa MAKA Systems może potencjalnie mieć negatywny wpływ:

 

 • Własni pracownicy MAKA Systems we wszystkich lokalizacjach na całym świecie, w tym stażyści, stażyści, pracujący studenci, stażyści i pracownicy zatrudnieni na podstawie umów na czas określony

 • Pracownicy naszych bezpośrednich dostawców materiałów produkcyjnych i nieprodukcyjnych

 • Pracownicy bezpośrednich usługodawców, w tym pracownicy mający umowę o pracę i zleceniobiorcy

 • Członkowie społeczności lokalnych

 • Mieszkańcy w pobliżu naszych lokalizacji

 

W ramach zarządzania prawami człowieka i ryzykiem środowiskowym identyfikujemy rzeczywiste i potencjalne niekorzystne skutki dla praw człowieka i środowiska dla naszego własnego obszaru biznesowego i naszego łańcucha dostaw.

 

W kluczowych spółkach Grupy identyfikujemy ryzyka związane z prawami człowieka i środowiskiem za pomocą ankiety. W rezultacie definiujemy główne tematy, do których dostosowujemy nasze działania zapobiegawcze i zaradcze.

 

Analizując ryzyko dla naszych dostawców, postępujemy dwuetapowo:

 

 1. Abstrakcyjne rozważenie ryzyka w naszym łańcuchu dostaw

 2. Oceniamy zagrożenia dla praw człowieka i środowiska w oparciu o ich wagę i prawdopodobieństwo wystąpienia. Ponadto priorytetyzujemy wyniki oceny pod kątem naszej możliwości wpływu na dany temat ryzyka. W rezultacie zdefiniowaliśmy tematy przewodnie, na których będziemy się koncentrować w przyszłej współpracy z dostawcami. *O istotności decyduje liczba pracowników i lokalizacja.

 

Konkretna identyfikacja ryzyk w naszym łańcuchu dostaw

 

W oparciu o wskaźniki specyficzne dla kraju przeprowadzamy klasyfikację ryzyka krajów pochodzenia naszych bezpośrednich dostawców i na tej podstawie wyliczamy kraje ryzyka. Następnie przyglądamy się naszym dostawcom na podstawie określonej rocznej wielkości zakupów dla każdego kraju ryzyka.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I ŚRODKI ZARADCZE

MAKA Systems wdraża środki zapobiegawcze i zaradcze w celu uniknięcia zagrożeń dla praw człowieka i środowiska, o ile pozwala na to jego strefa wpływów.

 

Aby uniknąć negatywnych konsekwencji naszych działań dla praw człowieka, szkolimy i uwrażliwiamy naszych pracowników na nasze wartości i zasady korporacyjne. Treści szkoleniowe opierają się na naszej analizie ryzyka i są dostosowywane w razie potrzeby. Prowadzimy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa online, które są obowiązkowe dla wszystkich pracowników. Składają się z części podstawowej dla nowych pracowników oraz rocznego kursu odświeżającego. Szkolenia z zakresu zrównoważonego rozwoju stanowią część naszego procesu wdrażania nowych pracowników i są stopniowo rozszerzane. Aby przygotować przyszłych menedżerów do pełnienia przyszłej roli i wzorców do naśladowania, przechodzą oni dogłębne szkolenie w zakresie różnych aspektów zrównoważonego rozwoju, takich jak prawa człowieka i środowisko. W obszarze zakupów budujemy wiedzę i umiejętności dotyczące kluczowych kwestii związanych z prawami człowieka poprzez regularne „szkole ds. zakupów”. Bezpośredni dostawcy w krajach ryzyka przechodzą specjalne podstawowe szkolenie w zakresie naszego rozumienia zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej i etycznej. W naszych praktykach zakupowych bierzemy pod uwagę kryteria społeczne i ekologiczne, oceniając, jak nasi dostawcy radzą sobie z prawami człowieka i środowiskiem i na tej podstawie wybierając odpowiednich dostawców.

SZKOLENIA I DZIAŁANIA PODNOSZĄCE ŚWIADOMOŚĆ DLA WŁASNYCH PRACOWNIKÓW

 

 • Szkolenie z Kodeksu postępowania MAKA Systems

 • Szkolenia dotyczące wartości i zasad naszej firmy

 • Szkolenie z zakresu zgodności

 • Szkolenia z zakresu zrównoważonego rozwoju dla nowych pracowników w ramach procesu onboardingu

 • Szkolenia podstawowe i pogłębione z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy

 • Regularne szkolenie odświeżające

ŚRODKI DLA BEZPOŚREDNICH DOSTAWCÓW ORAZ PROMOWANIA ODPOWIEDZIALNEGO ŁAŃCUCHU WARTOŚCI

 

 • Wiążące podpisanie naszego kodeksu postępowania dla dostawców jako warunek współpracy

 • Kodeks postępowania dla dostawców jako wiążąca część naszych warunków umownych

 • Szkolenia dla dostawców w zakresie praw człowieka oraz zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego

 • Definicja minimalnych kryteriów społecznych i ekologicznych dla dostawców bezpośrednich

 • Wybór i ocena dostawców w oparciu o kryteria społeczne i ekologiczne

 • Dyskusje zwrotne i określenie środków naprawczych dla dostawców wykazujących nieprawidłowości

 • Audyty dostawców ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i aspektów środowiskowych

 • Wykluczenie z procesów o udzielenie zamówienia dostawców, którzy nie spełniają określonych minimalnych kryteriów społecznych i ekologicznych

 

Stale analizujemy ryzyko i skutki ewentualnych naruszeń praw człowieka i opracowujemy odpowiednie środki, dzięki którym możemy najlepiej wypełnić nasze obowiązki w zakresie należytej staranności w zakresie praw człowieka. W celu sprawdzenia skuteczności naszych działań zapobiegawczych i zaradczych przeprowadzamy regularne i doraźne wewnętrzne audyty zgodności oraz badamy istotne informacje na temat ewentualnych naruszeń praw człowieka.

 

Zmniejszamy ryzyko łamania praw człowieka u naszych dostawców poprzez regularne, doraźne audyty na miejscu. W przypadku nieprawidłowości współpracujemy z danym dostawcą w celu ustalenia indywidualnych działań naprawczych wraz z harmonogramem i sprawdzenia ich przestrzegania.

 

ZGŁOSZENIA I POSTĘPOWANIE Z NARUSZENIAMI

Należy ujawniać przypadki lekceważenia praw człowieka i poważnych uchybień, aby można było je odpowiednio ukarać i zapobiec im w przyszłości. Informacje o naruszeniach praw człowieka i możliwych nieprawidłowościach

– w tym wymagania naszego Kodeksu Postępowania i Kodeksu Postępowania Dostawców – można zgłaszać MAKA Systems w dowolnym momencie, nawet anonimowo. Zachęcamy pracowników wszystkich spółek grupy, a także wyraźnie stron zewnętrznych, w szczególności pracowników naszych bezpośrednich i pośrednich dostawców, do korzystania z Linii Integralności Systemów MAKA, jeśli istnieją szczególne wskazania.

LINIA INTEGRALNOŚCI MAKA SYSTEMS

Alternatywnie możesz skontaktować się ze swoim specjalistą ds. zgodności ze swoimi wątpliwościami:

MAKA Systems GmbH 
Am Schwarzen Graben 8
89278 Nersingena
www.maka.com

zgodność@maka.com

MAKA Systems reaguje na wszelkie wskazówki i zgłoszenia dotyczące łamania praw człowieka oraz   możliwe   Reaguj na wszelkie niewłaściwe zachowania i traktuj je poufnie i szybko. Każdy raport oceniamy indywidualnie i indywidualnie podejmujemy odpowiednie działania.

 

MAKA Systems nie toleruje dyskryminacji ani działań odwetowych wobec osoby przekazującej informacje – nawet jeśli później zgłoszenie okaże się bezpodstawne. Pracownicy, dostawcy i partnerzy biznesowi MAKA Systems, a także osoby trzecie muszą spodziewać się konsekwencji, jeśli narażą sygnalistów na represje.

 

DOKUMENTACJA I RAPORTOWANIE

W poniższych publikacjach w sposób przejrzysty informujemy o naszych działaniach na rzecz poszanowania praw człowieka i wypełnianiu naszej odpowiedzialności społecznej:

 

 • Raport roczny w ramach deklaracji niefinansowej

 • Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

 • Sprawozdanie z postępu prac (Komunikat w sprawie postępu) w zakresie wdrażania dziesięciu zasad inicjatywy ONZ Global Compact

W ramach naszego korporacyjnego obowiązku staranności i zgodnie z niemiecką ustawą o należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG) stale dokumentujemy wewnętrznie nasz proces zarządzania ryzykiem dotyczącym praw człowieka. Co roku przekazujemy informacje na temat naszej analizy ryzyka związanego z prawami człowieka, środków zapobiegawczych i zaradczych oraz przeglądu ich skutków.


CIĄGŁY ROZWÓJ

Proces, dzięki któremu zapewniamy realizację naszego obowiązku dbałości o ochronę praw człowieka, jest stale udoskonalany. Dlatego regularnie dokonujemy przeglądu procesu pod kątem rozwoju naszej działalności biznesowej oraz krajowych i międzynarodowych przepisów i standardów. Jeśli to konieczne, odpowiednio dostosowujemy nasz proces i naszą politykę.

 

ZASADY

Poniższe zasady i ich konstrukcję uważamy za warunek wstępny naszej działalności biznesowej. Obowiązują one jako uzupełnienie naszego kodeksu postępowania.

PRACA DZIECI I MŁODZI PRACOWNICY

Bez wyjątku odrzucamy wszelkie formy pracy dzieci.

 

W MAKA Systems zapewniamy przestrzeganie minimalnego wieku do podjęcia stałego zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i nie zatrudniamy dzieci poniżej ustawowego wieku minimalnego

 

Zwracamy uwagę, że nasi pracownicy poniżej 18 roku życia nie pracują w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych i są chronieni przed warunkami pracy3 szkodliwymi dla ich zdrowia, bezpieczeństwa i rozwoju.

 

Żądamy także, aby nasi dostawcy bez wyjątku przestrzegali zakazu zatrudniania dzieci poniżej ustawowego wieku minimalnego. Młodzi pracownicy poniżej 18 roku życia nie powinni pracować w nocy ani w godzinach nadliczbowych i powinni być chronieni przed warunkami pracy4 szkodliwymi dla ich zdrowia, bezpieczeństwa i rozwoju. Ponadto wymagamy, aby obowiązki młodych pracowników nie kolidowały z ich uczęszczaniem do szkoły.

 

 

PRACA PRZYMUSOWA I HANDEL LUDŹMI

Odrzucamy wszelkie formy pracy przymusowej lub obowiązkowej i zdecydowanie opowiadamy się za zakazem handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa5.

 

Handel ludźmi oznacza werbowanie, transport lub zakwaterowanie osób zagrożonych przemocą, oszustwem lub podstępem (groźbą jej użycia), przy czym możliwym celem jest wyzysk siły roboczej. Wyzysk w pracy wiąże się z pracą przymusową i niedopłatą.

 

Stosunki pracy w MAKA Systems są zasadniczo dobrowolne i mogą zostać rozwiązane z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia6.

OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i międzynarodowymi standardami7 dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewniamy bezpieczne warunki pracy.

 

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie i projektowanie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Naszym celem jest ochrona i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich osób, na które wpływa działalność biznesowa MAKA Systems. Aby uniknąć wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

Aby tego uniknąć, zapewniamy  bezpieczny  środowisko pracy i promują środki zapobiegawcze mające na celu utrzymanie zdrowia. Zasady i praktyki bezpieczeństwa obowiązują zarówno pracowników MAka Systems, jak i pracowników zewnętrznych w stosunkach umownych.

proszę odnieś się:

2 Konwencja MOP nr 138

3 Konwencja MOP nr 182

4 Konwencja MOP nr 182

5 Konwencja MOP nr 29, nr 105 oraz Protokół z 2014 r. do Konwencji dotyczącej pracy przymusowej

6 Krajowy ustawowy okres wypowiedzenia lub układ zbiorowy pracy lub umowa o pracę

7 Przykładami są standardy pracy i socjalne MOP, norma odpowiedzialności społecznej SA8000 lub system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej

WOLNOŚĆ Zrzeszania się, PRAWO DO UKŁADÓW ZBIOROWYCH I PRAWO DO STRAJKU

MAKA Systems uznaje prawo swoich pracowników do angażowania się w legalne pracownicze grupy interesu, do prowadzenia rokowań zbiorowych w celu uregulowania warunków pracy oraz – w zależności od obowiązującego prawa – do strajku. Umożliwiamy naszym pracownikom pokojowe gromadzenie się i łączenie sił, szczególnie w obszarach politycznych, związkowych i społeczeństwa obywatelskiego. Tego samego oczekujemy również od naszych dostawców i partnerów biznesowych.

TOLERANCJA, RÓWNE SZANSY I OCHRONA PRZED NĘKANIEM

Promujemy kulturę włączającą, w której ceni się i akceptuje różnorodność, a każdy może osiągnąć swój pełny potencjał. Dotyczy to pracowników i partnerów biznesowych o różnych narodowościach, kulturach, religiach i poglądach na życie.

 

Zapewniamy równe szanse i równe traktowanie w miejscu pracy. Traktujemy wszystkie osoby i grupy jednakowo, niezależnie od cech osobistych lub genetycznych, w tym płci, koloru skóry, narodowości, pochodzenia etnicznego lub społecznego, języka, religii lub przekonań, poglądów politycznych lub innych, przynależności, mniejszości narodowej, majątku, urodzenia, niepełnosprawności, wiek czy orientację seksualną. Nie tolerujemy dyskryminacji, molestowania seksualnego, kar cielesnych, przymusu psychicznego lub fizycznego, przemocy werbalnej lub przemocy seksualnej.

ODSZKODOWANIE

Nasze wynagrodzenie opieramy na obowiązującym prawie, uzupełnionym odpowiednimi krajowymi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej i kierujemy się odpowiednim krajowym rynkiem pracy. Dbamy o odpowiednie wynagrodzenie na podstawie umowy. Jasno, szczegółowo i regularnie informujemy naszych pracowników o strukturze ich wynagrodzenia.

WARUNKI PRACY

Podstawą stosunku pracy są dla nas przejrzyste, pisemne umowy o pracę. Stawiamy na uczciwe warunki pracy i przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa krajowego oraz międzynarodowych standardów pracy w zakresie maksymalnych dopuszczalnych godzin pracy i przepisów urlopowych. Dbamy o to, aby godziny pracy (w tym nadgodziny) nie przekraczały maksymalnej dozwolonej przez prawo. Generalnie dajemy naszym pracownikom co najmniej jeden dzień wolny co siedem dni.

8 Konwencje MOP nr 89 i nr 98

KLIMAT I ENERGIA

Naszym celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i utrzymanie jak najniższego wpływu naszej działalności biznesowej na ludzi i środowisko – we własnych lokalizacjach i w naszym globalnym łańcuchu dostaw. Aby chronić środowisko, staramy się ograniczać zużycie energii we wszystkich naszych lokalizacjach. W naszej strategii klimatycznej wyznaczyliśmy naukowo potwierdzone cele klimatyczne na rok 2030 i podejmujemy kompleksowe działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. W tym celu angażujemy także naszych dostawców i wspieramy ich w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. zawodowo. O ile to możliwe, unikamy negatywnego wpływu na dostęp do zasobów naturalnych w celu konserwacji i produkcji żywności oraz bezpiecznej wody pitnej.

ŚRODOWISKO

Odpowiedzialnie wykorzystując zasoby naturalne, dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ naszej działalności na ludzi i środowisko na jak najniższy. We własnej działalności gospodarczej przestrzegamy zakazu powodowania szkodliwych zmian w glebie, zanieczyszczania wód, zanieczyszczania powietrza, emisji hałasu czy nadmiernego zużycia wody i tego samego oczekujemy od naszych dostawców. Ograniczamy ilość odpadów i utylizujemy je.

Nersingen, luty 2023 r

Ruijun Yang, dyrektor generalny MAKA Systems

bottom of page