top of page
In der Schlange geparkte Lastwagen

Kodeks postępowania dostawców CoC

1. Wstęp

MAKA Systems angażuje się w ekologicznie i społecznie odpowiedzialne zarządzanie przedsiębiorstwem. MAKA Systems działa zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, a także następującymi wytycznymi dla całej grupy:

 

  • Kodeks Postępowania MAKA Systems,

  • Deklaracja zasad poszanowania praw człowieka i godziwych warunków pracy

  • Polityka dotycząca środowiska naturalnego

 

Od naszych pracowników wymagamy przestrzegania zasad zachowań ekologicznych, społecznych i etycznych. Dążymy również do ciągłej optymalizacji naszej działalności biznesowej i naszych produktów w duchu zrównoważonego rozwoju i wzywamy naszych dostawców, aby przyczyniali się do tego w duchu holistycznego podejścia.

 

Ustalone zostaną zasady postępowania dla przyszłej współpracy, zwane dalej „Kodeksem postępowania”. Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą identyfikować się z zasadami i wymogami niniejszego Kodeksu Postępowania oraz podejmować wszelkie niezbędne działania w celu ich spełnienia. Dostawcy proszeni są o umowne zobowiązanie swoich podwykonawców do przestrzegania norm i przepisów wymienionych w tym dokumencie. Jeżeli prawo lokalne obowiązujące w lokalizacji firmy nakłada szczególne wymagania, mają one zastosowanie; Kodeks postępowania ma wtedy dodatkowo zastosowanie.

 

Kodeks postępowania opiera się na przepisach ustawowych, wykonawczych i konwencjach, takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, Wytyczne dotyczące praw dzieci i postępowania w biznesie, Wytyczne Narodów Zjednoczonych dotyczące biznesu i praw człowieka, międzynarodowe standardy pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy Organizacja, organizacja i United Nations Global Compact, którego członkiem jest MAKA Systems. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać wszystkich odpowiednich przepisów i regulacji, a także wymogów określonych w niniejszym Kodeksie postępowania.

 

2. Praca i prawa człowieka

2.1 Warunki pracy, czas i wynagrodzenie

Oczekujemy, że nasi dostawcy będą bronić uczciwych warunków pracy i przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy i urlopów. Praca w godzinach nadliczbowych jest zawsze wykonywana w ramach prawnych.

Pracownicy powinni mieć przynajmniej jeden dzień wolny co siedem dni. Dostawca musi przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji dotyczących maksymalnego czasu pracy i wymiaru urlopu. Dostawca zapewnia odpowiednie wynagrodzenie na podstawie umowy, które jest zgodne z prawnie gwarantowaną płacą minimalną i opiera się na odpowiednim krajowym rynku pracy.

 

2.2 Molestowanie i dyskryminacja

Dostawca musi wszelkimi środkami zapobiegać wszelkim formom molestowania, takim jak molestowanie seksualne, wykorzystywanie na tle seksualnym, kary cielesne, przymus psychiczny lub fizyczny bądź znęcanie się werbalne.

Bez względu na cechy osobiste, w tym płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, każda osoba lub grupa muszą być traktowane jednakowo.

 

2.3 Wolność zgromadzeń

Oczekujemy, że nasi dostawcy zapewnią swoim pracownikom możliwość pokojowych zgromadzeń i połączenia sił, szczególnie w obszarach politycznych, związkowych i społeczeństwa obywatelskiego. Obejmuje to również prawo, jeśli jest to przewidziane przez prawo, do tworzenia związków zawodowych i prowadzenia rokowań zbiorowych w celu ochrony swoich interesów.

 

2.4 Praca przymusowa i handel ludźmi

Dostawca musi zapobiegać wszelkim formom współczesnego niewolnictwa. Przykładami tego są przymusowe nadgodziny, zatrzymywanie dokumentów tożsamości i handel ludźmi.

 

2.5 Praca dzieci i młodzi pracownicy

Dostawca zobowiązuje się nie zatrudniać dzieci poniżej ustawowego minimalnego wieku (zgodnie z Konwencją MOP nr 138). Ponadto od dostawców oczekuje się zapewnienia, że młodzi pracownicy poniżej 18 roku życia nie będą pracować w nocy ani w godzinach nadliczbowych i będą chronieni przed warunkami pracy szkodliwymi dla ich zdrowia, bezpieczeństwa i rozwoju. Dostawca powinien zadbać o to, aby zadania młodych pracowników nie kolidowały z uczęszczaniem do szkoły.

 

2.6 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy

Dostawca musi posiadać środki bezpieczeństwa i higieny pracy spełniające lokalne wymagania prawne. Dostawca musi zapewnić, że miejsca pracy, maszyny, sprzęt i procesy znajdujące się pod jego kontrolą są bezpieczne i wolne od zagrożeń dla zdrowia. Kierownictwo jest odpowiedzialne za zapewnienie wystarczających zasobów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeprowadzanie regularnej oceny ryzyka i raportowania w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia systemu. Zaleca się stosowanie certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z normą ISO 45001 lub porównywalną.

 

3.Etyka biznesu

Od każdego dostawcy oczekuje się powstrzymywania się od działań przestępczych.

 

3.1 Przeciwdziałanie korupcji

MAKA Systems nie toleruje praktyk korupcyjnych i podejmuje działania przeciwko nim. Dostawcy nie będą angażować się w korupcję, przekupstwo, wymuszenia lub defraudację w jakiejkolwiek formie ani tolerować ich.

Jakakolwiek forma bezpośredniego lub pośredniego przekupstwa lub czerpania korzyści, czy to poprzez przyjmowanie lub dokonywanie płatności, prezentów lub korzyści jakiegokolwiek rodzaju wykraczających poza ramy prawne i w zwykłym zakresie, jest niedozwolona.

 

Wymagamy również, aby nasi dostawcy aktywnie działali na rzecz zapobiegania korupcji i oszustwom.

 

3.2 Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Dostawca zobowiązuje się przestrzegać swoich obowiązków prawnych w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w ramach obowiązujących przepisów prawnych i nie promować ich bezpośrednio lub pośrednio.

 

3.3 Ochrona danych i bezpieczeństwo danych

Przetwarzanie danych osobowych pracowników, klientów i partnerów biznesowych, tj. zbieranie, przechowywanie, zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie, odbywa się wyłącznie zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

 

Dostawca jest zobowiązany do odpowiedniego postępowania i ochrony wszelkich informacji. Dane i informacje są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich klasyfikacją. Dostawca zapewnia, że dane podlegające ochronie są odpowiednio gromadzone, przetwarzane, zabezpieczane i usuwane. Zapewnia również, że techniczne systemy informacyjne są odpowiednio zabezpieczone przed zagrożeniami cybernetycznymi poprzez przestrzeganie zwykłych standardów (np. ochrona przed wirusami, szyfrowanie, segmentacja, zarządzanie rolami i uprawnieniami itp.). Zalecany jest dowód posiadania certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

3.4 Uczciwa konkurencja i prawo antymonopolowe

Dostawca szanuje uczciwą i wolną konkurencję. MAKA Systems oczekuje od swoich dostawców przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących konkurencji i prawa antymonopolowego. Obejmuje to praktyki biznesowe, które w sposób niezgodny z prawem ograniczają konkurencję, niewłaściwą wymianę informacji o konkurencji, a także zmowy cenowe, manipulację ofertami lub nadużycie w zakresie alokacji rynku.

 

3.5 Konflikty interesów

Dostawcy muszą unikać konfliktów interesów istotnych dla MAKA Systems i ujawniać je MAKA Systems, jeżeli mogą one mieć wpływ na relacje biznesowe. Decyzje podejmowane są wyłącznie na podstawie obiektywnej podstawy.

 

3.6 Własność materialna i intelektualna

Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania ochrony własności intelektualnej w całym łańcuchu dostaw.

Dotyczy to również majątku materialnego MAKA Systems, który należy chronić przed utratą, kradzieżą lub nieprawidłowym użytkowaniem.

 

3.7 Kontrola eksportu i sankcje gospodarcze

Dostawca ściśle przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów i przepisów dotyczących importu i eksportu towarów, usług i informacji oraz transakcji płatniczych. W działalności biznesowej przestrzegane są istniejące sankcje i embarga w ramach przepisów ustawowych i wykonawczych.

 

3.8 Zgłaszanie nieprawidłowości i  Ochrona przed odwetem

MAKA Systems oczekuje, że pracownicy dostawcy będą mogli swobodnie i bez obawy przed odwetem w przypadku naruszenia treści określonych w niniejszym kodeksie postępowania.

 

4. Środowisko

4.1 Ogólne

MAKA Systems oczekuje od swoich dostawców minimalizowania negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko i klimat oraz ostrożnego wykorzystywania zasobów naturalnych.

 

4.2 Zgodność z przepisami ochrony środowiska

MAKA Systems oczekuje od swoich dostawców przestrzegania krajowych i międzynarodowych norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska.

 

4.3 Systemy zarządzania środowiskowego

Zachęcamy dostawcę do ciągłego monitorowania i poprawy swojego śladu ekologicznego. Dostawcy posiadający zakłady produkcyjne powinni posiadać odpowiednie systemy zarządzania środowiskowego.

 

4.4 Zużycie zasobów naturalnych i zanieczyszczenie powietrza

Dostawca powinien ograniczyć lub unikać wykorzystania i zużycia zasobów naturalnych, w tym surowców, wody i energii. Należy znaleźć ekonomiczne rozwiązania w celu poprawy efektywności energetycznej i zminimalizowania zużycia energii.W miarę możliwości należy unikać ogólnych emisji z procesów operacyjnych (emisje do powietrza i hałasu).

 

4.5 Ochrona klimatu i redukcja CO2

Z Strategia klimatyczna MAKA SystemsWyznaczyliśmy naukowo potwierdzone cele klimatyczne na rok 2030 i podejmujemy kompleksowe działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. Angażujemy także naszych dostawców i wspieramy ich w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Dostawca ma obowiązek znaleźć ekonomiczne rozwiązania minimalizujące emisję gazów cieplarnianych.

 

4.6 Odpady, ścieki i substancje niebezpieczne

Dostawca powinien wdrożyć środki mające na celu ograniczenie ilości odpadów i ścieków oraz ich oczyszczanie zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi. W miarę możliwości odpady należy poddawać recyklingowi. Przy obchodzeniu się z chemikaliami i substancjami niebezpiecznymi dostawca zapewnia odpowiedzialne postępowanie z uwzględnieniem ochrony środowiska i zdrowia.

 

5. Promuj odpowiedzialny łańcuch dostaw

MAKA Systems angażuje się w odpowiedzialny łańcuch dostaw. Naszym celem jest, aby nasze produkty i materiały były wolne od tzw. minerałów konfliktowych (cyny, tantalu, wolframu i ich rud oraz złota z obszarów objętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka), które przyczyniają się do bezpośredniego lub pośredniego finansowania grup zbrojnych, pracy przymusowej i inne naruszenia praw człowieka.

 

Oczekujemy, że nasi dostawcy będą pozyskiwać wszystkie minerały z obszarów objętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, zwłaszcza tantal, cynę, wolfram i złoto, wyłącznie od kontrolowanych, wolnych od konfliktów hut i rafinerii. Jeżeli towary i materiały zawierają minerały z regionów konfliktowych, dostawca jest zobowiązany na żądanie zapewnić przejrzystość w całym łańcuchu dostaw, w tym u przetwórców przemysłowych (huta/huta).

 

6. Zadawaj pytania i sposoby zgłaszania niewłaściwego postępowania

MAKA Systems bada zgłoszone oznaki możliwego niewłaściwego postępowania. Abyśmy mogli w pierwszej kolejności dowiedzieć się o możliwych naruszeniach zasad, polegamy na tym, że pracownicy, partnerzy biznesowi i osoby trzecie zgłaszają ewentualne niewłaściwe postępowanie. Wymaga to wsparcia i pomocy wszystkich osób zaangażowanych we wskazywanie ewentualnych naruszeń zasad, które są dla nas istotne.

 

Dostawcy mogą w dowolnym momencie kierować pytania dotyczące Kodeksu postępowania do swojego odpowiedzialnego specjalistycznego agenta ds. zakupów (Einkauf@maka.com).

 

Jeśli podczas wspólnej pracy zauważysz możliwe niewłaściwe postępowanie pracowników MAKA Systems lub pracowników naszych partnerów biznesowych, masz możliwość zgłoszenia tego anonimowo do MAKA Systems.

7.  Zgodność z wymaganiami MAKA Systems

MAKA Systems zastrzega sobie prawo do przeglądu niniejszego kodeksu postępowania za pomocą odpowiednich środków. Może to przybrać na przykład formę kwestionariuszy, ocen lub audytów dostawców na miejscu. Kontrole na miejscu są zawsze zapowiadane z wyprzedzeniem i przeprowadzane wspólnie z przedstawicielami partnera biznesowego, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami o ochronie danych, a także ustaleniami umownymi, w tym zobowiązaniami do zachowania poufności.

 

W przypadku zidentyfikowania odstępstw od zasad niniejszego Kodeksu postępowania, wspólnie z dostawcą zostanie wyjaśnione, w jaki sposób można wprowadzić poprawki w sposób zrównoważony i w odpowiednim terminie. Działania te realizowane są samodzielnie przez dostawcę i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów dla MAKA Systems.

 

8. Konsekwencje prawne naruszeń

Sformułowane tutaj wymagania są uważane za ważne dla MAKA Systems. Naruszenie niniejszego Kodeksu postępowania może skutkować podjęciem przez MAKA Systems odpowiednich kroków prawnych. W szczególności MAKA Systems zastrzega sobie prawo do zakończenia relacji biznesowej w przypadku poważnego lub powtarzającego się naruszenia niniejszego kodeksu. Można odstąpić od takich kroków, jeśli dostawca przedstawi wiarygodne zapewnienia i może udowodnić, że natychmiast podjął działania zaradcze w celu uniknięcia naruszeń w przyszłości.

Ruijun Yang

 CEO MAKA Systems

bottom of page